Świadczenie usług przez internet bez rejestrowania działalności a podatek

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Świadczę usługi przez internet na stronie z ogłoszeniami OLX. Po wykonaniu zlecenia osoba, dla której wykonałem pracę, przelewa mi pieniądze na konto bankowe. Robię to dopiero od 2 tygodni i pewnie nie potrwa to dłużej niż 2–3 miesiące. Czy w takim przypadku muszę zgłaszać działalność, odprowadzać podatki itd.? Czy państwo może mnie ukarać za takie działania? Czy urząd skarbowy może przejrzeć moje konto bankowe i ukarać mnie po zobaczeniu przelewów? Czy warto się w to „bawić”, jeśli ma to trwać tylko 2–3 miesiące?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie usług przez internet bez rejestrowania działalności a podatek

Prowadzenie działalności nierejestrowanej

Zacznę od tego, że co do zasady każdy dochód trzeba opodatkować i ujawnić przed organem skarbowym w PIT (poza tymi, które ustawa o PIT wyłącza). Na całe szczęście zaczął Pan to robić dopiero w tym roku, zatem nic się wielkiego nie dzieje, proszę ująć to w PIT za 2022 r. Jeśli co miesiąc Pana dochód z tytułu opisanych działań nie przekroczył połowy najniższej krajowej, to uniknie Pan obowiązku zakładania firmy.

Już tłumaczę. Otóż w 2018 r. wprowadzono do ustawy Prawo przedsiębiorców (art. 5) tak zwaną działalność nieewidencjonowaną czy inaczej zwaną nierejestrową. Oznacza to, że nie trzeba zakładać firmy, a tym samym także płacić składek ZUS, jeśli spełnia się wskazane w ustawie Prawo przedsiębiorców warunki, w tym m.in. dotyczące wysokości przychodów uzyskiwanych z takiej działalności.

Limit przychodów z działalności nierejestrowanej w 2022 r. wynosi 1505 zł miesięcznie. Jest to kwota przychodu do dyspozycji na każdy miesiąc. Oznacza to więc, że kwota ta nie kumuluje się w trakcie roku i każdego miesiąca można osiągać przychód tylko do owej kwoty 1505 zł, aby nie być zobowiązanym do założenia firmy. Po przekroczeniu w którymkolwiek z miesięcy kwoty 1505 zł trzeba niestety założyć obowiązkowo firmę (lub ewentualnie zaprzestać dalszej działalności) w ciągu 7 dni.

Do tej kwoty (1505 zł maks. w każdym miesiącu) takiej działalności nigdzie się nie zgłasza. Jeszcze raz wskazuję, że mowa o przychodzie i to należnym, a zatem cały zarobek, jaki otrzyma Pan w miesiącu z tej niezarejestrowanej działalności, nawet jeśli jeszcze fizycznie nie dotrą do Pana pieniądze, będzie się wliczać do tej kwoty 1505 zł. Nie można owej kwoty pomniejszyć o koszty, bo chodzi o przychód. Koszty może Pan odliczyć dopiero przy rozliczaniu podatku dochodowego na koniec roku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Aby jednak móc wykonywać nierejestrowaną działalność gospodarczą, trzeba spełnić jeszcze inne warunki:

a) być osobą fizyczną;

b) osiągać ww. przychody z działalności nieprzekraczające w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (na dziś 1505 zł), co już wyżej opisałam;

c) nie wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej;

d) nie prowadzić działalności regulowanej;

e) w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywać działalności gospodarczej.

Jeśli te warunki Pan spełnia, ma Pan prawo prowadzić działalność i zarabiać bez zakładania firmy.

Rozliczenie działalności nierejestrowanej

Jeśli klienci będą sobie życzyć od Pana fakturę lub rachunek, ma Pan pełne prawo je wystawić w dowolnej formie. Taka faktura/rachunek musi zawierać następujące elementy: datę wystawienia, numer kolejny rachunku/faktury, dane sprzedawcy i nabywcy (opcjonalnie adresy), datę sprzedaży, określenie rodzaju i liczby towarów lub wykonanych usług, ich cenę jednostkową oraz kwotę do zapłaty. Jeśli chodzi o Pana dane na takim dokumencie sprzedaży czy na umowie z klientem, to wystarczy Pana imię i nazwisko, można dodać adres.

W ramach owej działalności nierejestrowanej płaci Pan na koniec roku podatek dochodowy – tak jak każda osoba fizyczna, a więc ma Pan prawo do tego, aby odliczyć wydatki poniesione dla celów działalności. Chcąc to robić, należy zbierać faktury i prowadzić (w Excelu/zeszycie) ewidencję przychodów i kosztów na wypadek kontroli z US. Rozlicza Pan ową działalność w PIT-36 w rozdziale D w rubryce 9, na koniec roku wpisując tam zarobek z takiej działalności nierejestrowej.

Zwolnienie działalności z VAT

Z uwagi na niski limit przychodów, który może być uzyskany z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, będzie ona podlegała także zwolnieniu podmiotowemu z VAT, bo zwolnienie jest do kwoty 200 000 zł w skali roku. Natomiast pomimo korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w art. 109 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, iż podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT, są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Tak więc osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane do prowadzenia ewidencji na potrzeby możliwości ustalenia limitu zwolnienia z VAT w danej działalności. Ewidencja taka powinna zawierać przynajmniej liczbę porządkową transakcji, datę sprzedaży, kwotę sprzedaży oraz sumę sprzedaży narastająco na każdej stronie. Można ją prowadzić w Excelu, Wordzie, zeszycie. A zatem działalność nierejestrowana może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT do limitu 200 000 zł rocznie, jednak prowadząca ją osoba fizyczna jest zobligowana do prowadzenia ewidencji sprzedaży (dla ustalenia limitu w tej działalności, mimo iż wiadome jest, że nigdy go nie przekroczy). Zgodnie jednak z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT „zwolnienie z VAT nie znajdzie zastosowania do podatników:

a) dokonujących dostaw:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (m.in. srebro, złoto, platyna, noże, łyżki, wyroby jubilerskie, monety, inne metale, zbiory muzealne, niektóre odpady zabezpieczone zawierające metal),
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz używanych samochodów osobowych stanowiących w działalności podatnika środki trwałe podlegające amortyzacji,
 • nowych środków transportu,
 • budynków, budowli lub ich części, wyłączając dostawę z uwzględnieniem pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jeżeli pomiędzy sprzedażą a pierwszym zasiedleniem nie minęły 2 lata,
 • terenów budowlanych,
 • towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu.

b) świadczących usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie,
 • podlegających odwrotnemu obciążeniu.
 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju”.

Podmiot, który zamierza korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży, nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) informującego urząd skarbowy o wyborze tego zwolnienia. Przysługuje ono bowiem z mocy prawa.

Zwolnienie z konieczności posiadania kasy fiskalnej

Jeśli świadczył i świadczy Pan usługi zdalnie oraz przyjmuje zapłatę tylko na konto, to również skorzysta Pan ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – rozdział II tabeli stanowiącej załącznik do niego (pkt 37) wskazuje, że zwolnione z rejestracji na kasie fiskalnej są: „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Gdy już przekroczy Pan w jakimkolwiek miesiącu ową kwotę 1505 zł, to pojawi się niestety konieczność założenia działalności gospodarczej.

Kara za niezapłacenie podatku

Jeśli nie opodatkuje Pan na koniec roku w PIT przychodów z tej działalności, a US to wykryje, to grozi Panu odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z jego art. 54:

„§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »