Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszona przez 5 lat darowizna, przedawnienie czy karny podatek

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-07-22

Po rozwodzie mój były mąż przepisał swoją część mieszkania na syna w drodze darowizny. Syn nie złożył deklaracji SD-Z2 do US. Od momentu powstania obowiązku podatkowego minęło już 5 lat. Swojego prawa do mieszkania do dnia dzisiejszego nie odsprzedał. Czy w takiej sytuacji nastąpiło przedawnienie, a jeżeli nie, czy można zwrócić się do US o przywrócenie terminu do złożenia SD-Z2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (upsd) – podobnie zresztą jak i poprzedzające ją akty dotyczące tego rodzaju podatku, opodatkowujące nabycie spadków, darowizn i innych przypadków nieodpłatnego nabycia majątku (przyrostu majątku) – oparta jest na modelu podatku osobistego pobieranego od udziału w nim poszczególnych nabywców. To zaś oznaczało i oznacza aktualnie konieczność uwzględniania w procedurze kształtowania obciążenia podatkowego kryteriów oraz instytucji prawnych istniejących na gruncie prawa rodzinnego oraz rodzinnych powiązań między zbywcą i nabywcą majątku.

Określając grupy podatkowe w art. 14 upsd ustawodawca wyraźnie oparł je na kryterium więzi rodzinnych wynikających z małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa, wykorzystując do tego instytucje wykształcone na gruncie prawa rodzinnego.

Pani syn, jako osoba znajdująca się w I grupie podatkowej, będzie musiał zapłacić podatek od darowizny, jeżeli wartość tej darowizny przekroczy kwotę 9637 zł. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skali:

Kwota nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

10.278
20.556

10.278
20.556

3%
308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Przy czym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci i wnuk), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 (art. 4a ust. 1 pkt 1 upsd) oraz
  • w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się na druku SD-Z2. Właściwym miejscowo jest urząd skarbowy miejsca położenia przedmiotów darowizny. Jeżeli darowizną jest nieruchomość, właściwość ustala się według miejsca jej położenia.

W przypadku darowizny od ojca skutkiem braku zgłoszenia lub uczynienia tego po terminie jest utrata zwolnienia. Obdarowany podlega wówczas opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Niestety, w przypadku uchybienia terminowi nie ma możliwości jego przywrócenia.

Natomiast zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej – zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (czyli takie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn), nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ale jeżeli Pani syn nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, a w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, to należy uznać, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem wszakże, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zatem jeżeli od chwili darowizny obdarowany nie złożył deklaracji podatkowej w podatku od spadków i darowizn, to uznać można, że nie powstało dotąd zobowiązanie podatkowe i nastąpiło przedawnienie możliwości powstania tego zobowiązania. A skoro nie ma już obowiązku zgłoszenia przedmiotu podatku do opodatkowania (np. z powodu przedawnienia), to w ogóle nie można mówić o odnowieniu tego obowiązku. Składy orzekające sądów uznały, że „odnowienie” prawa organu do orzekania w sprawie wymiaru podatku jest aktualne jedynie wówczas, gdy nie upłynął jeszcze termin jego przedawnienia (art. 68 Ordynacji podatkowej). W związku powyższym fiskus może wymierzyć podatek jedynie w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy (np. skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w uchwale z 21.03.1991 r. sygn. akt III AZP 14/90, NSA w wyroku z dnia 4.09.2008 r. sygn. akt II FSK 819/07, WSA w Łodzi w wyroku z dnia 3.03.2009 r. sygn. akt I SA/Łd 1354/08, czy WSA w Krakowie w wyroku z dnia 22.12.2004 r. sygn. akt I SA/Kr 1101/02 (niepubl.).

Nie będę jednak ukrywać, że organy podatkowe mają w tej kwestii zupełnie odmienne zapatrywanie niż sądy (które też wydają w tej kwestii rozbieżne wyroki). Zdaniem fiskusa art. 6 ust. 4 ustawy spadkowej wskazuje, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Nadto w przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Przepis ten, ani żaden inny, nie zakreśla granic czasowych swojego stosowania, co oczywiście fiskus wykorzystuje na swoją rzecz. Innymi słowy, w interpretacji fiskusa termin przedawnienia przy darowiźnie niezgłoszonej fiskusowi biegnie od chwili, gdy podatnik się na nią powoła.

Przy czym sankcyjna 20% stawka będzie miała zastosowanie, gdy na fakt darowizny powoła się podatnik (Pani syn). Ujawnienie jej organowi podatkowemu przez inną osobę (np. darczyńcę) nie powinno powodować karnego opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jaka jest różnica między testamentem a darowizną z punktu widzenia podatkowego?

Jestem opiekunką cioci (jest to siostra mojej mamy). Jest to osoba starsza i samotna. Wszystko co posiada (niewielki domek z działką) chce mi podarować....

 

Darowizna dla bratanka bez zapłacenia podatku - kary i konsekwencje

Dałam darowiznę bratankowi w 2011 r., nie wiedziałam, że należy zapłacić podatek. Ma teraz kontrolę z US. Jakie mogą być kary i konsekwencje? Jak...

 

Przelewy między małżonkami a podatki

Jestem mężatką, mam z mężem wspólność majątkową. Ja i mój mąż posiadamy oddzielne rachunki bankowe (założone jeszcze przed ślubem), na...

 

Darowizna lokalu użytkowego córce a podatek

Jestem właścicielem lokalu użytkowego, który jest wynajmowany i w którym jest restauracja. Najemcą jest moja córka, chciałbym jej ten lokal przekazać...

 

Jakie konsekwencje grożą za brak złożenia deklaracji PIT?

W 2010 r. otrzymałem darowiznę w postaci mieszkania od mojej matki. Darowiznę zgłosiłem w urzędzie skarbowym. W 2015 r. mieszkanie to sprzedałem. Rok...

 

Minął termin złożenia deklaracji SD-Z2 - co zrobić?

Nieco ponad pół roku temu moja mama przesłała mojej córce (czyli wnuczce) 2 przelewy po 50 tys. złotych. Następnie moja córka przelała mi z tej kwoty 90...

 

Rozliczenie z fiskusem grupy muzyków

Jesteśmy niezawodowym zespołem muzycznym, grającym utwory muzyczne, które sami komponujemy. Gramy czasem koncerty w klubach muzycznych za co otrzymujemy...

 

Zgłoszenie do US darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach

Zgłoszenie do US darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach

Dokonałam pieniężnej darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach. Córka posiada polski dowód osobisty. Czy powinna w ciągu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »