Rozliczenie podatku od zysków kapitałowych

Autor: Adam Nowak

Jestem obywatelem Polski i polskim rezydentem podatkowym. Posiadam dochody z umowy o pracę. Mam nieco oszczędności w euro i planuję założyć konto oszczędnościowe z oprocentowaniem w holenderskim banku. Mówimy o relatywnie niewielkich odsetkach w skali roku (ok. 200–300 euro) kapitalizowanych miesięcznie. Czy powinienem rozliczać podatek Belki? Jeśli tak, w jaki sposób? Zwykle rozliczam się wspólnie z żoną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie podatku od zysków kapitałowych

Unikanie podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT „od przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów podatek wynosi 19% przychodów”. W myśl art. 30a ust. 2 ustawy PIT „przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 polsko-holenderskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania „odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”. W myśl art. 11 ust. 2 polsko-holenderskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania „odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek”.

Z powyższego wynika, że państwu, w którym powstają odsetki (w tym przypadku Holandia), z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 11 ww. umowy, przysługuje prawo do ich opodatkowania zgodnie z prawem tego państwa. Jednocześnie przepis art. 11 ust. 2 ww. umowy przewiduje ograniczenie tego opodatkowania w państwie źródła, a mianowicie podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek. W konsekwencji okazanie w holenderskim banku polskiego certyfikatu rezydencji powinno spowodować, że w Holandii stawka podatku do odsetek wynosić będzie 5%.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany w Holandii, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Holandii – metoda proporcjonalnego odliczenia. Zatem uznać należy, iż dochody podatnika z tytułu odsetek uzyskanych na terytorium Holandii podlegają opodatkowaniu zarówno w Holandii, jak i w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zatem zastosować przewidzianą w konwencji, tj. metodę proporcjonalnego odliczenia, czyli od polskiego podatku można odliczyć podatek zapłacony w Holandii.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odliczenie w zeznaniu rocznym podatku zapłaconego za granicą

Pismo z 12.10.2018 r. wydane przez: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-2.4011.425.2018.2.AK, Odliczenie w zeznaniu rocznym podatku zapłaconego w Szwajcarii (na zasadzie analogii można stosować do Holandii, ponieważ obowiązują identyczne regulacje): „Reasumując, stwierdzić należy, że dochód z tytułu odsetek wypłaconych przez bank z siedzibą w Szwajcarii na rzecz Wnioskodawczyni, będącej polskim rezydentem podatkowym, podlega opodatkowaniu w Polsce w wysokości 19% kwoty brutto odsetek. Dochód ten podlega również opodatkowaniu w państwie ich powstania, tj. w Szwajcarii, przy czym w celu uniknięcia podwójnego opodatkowaniu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w powołanym wyżej art. 22 ust. 2 pkt b) Konwencji (tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia), której nie można interpretować w oderwaniu od cytowanego wyżej art. 11 ust. 2 Konwencji.

W konsekwencji od podatku obliczonego wg stawki podatkowej, która wynosi 19%, odejmuje się podatek zapłacony za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć 5% kwoty brutto odsetek. Wskazać bowiem należy, że art. 11 ust. 2 Konwencji wprowadza wprost ograniczenie procentowe co do wysokości podatku, jaki może maksymalnie zostać pobrany z tytułu odsetek uzyskiwanych w Szwajcarii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Zatem na gruncie analizowanej sprawy Wnioskodawczyni może od polskiego 19% podatku odliczyć – zgodnie z zapisami ww. Konwencji – wyłącznie 5% kwoty brutto odsetek, podatek do zapłaty w Polsce wynosi 14%.

Treść art. 11 ust. 2 Konwencji daje możliwość osobie uprawnionej do odsetek mającej miejsce zamieszkania w Polsce zapłacenia podatku w Szwajcarii w wysokości nieprzekraczającej 5% kwoty brutto odsetek – po przedstawieniu płatnikowi certyfikatu rezydencji potwierdzającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Jeżeli podatnik nie korzysta z tego uprawnienia w momencie poboru przez płatnika podatku od danego przychodu, a faktycznie dysponuje przedmiotowym certyfikatem rezydencji, ma możliwość ubiegania się o zwrot podatku od nadwyżki ponad 5% kwoty odsetek brutto w Szwajcarii”.

Podatek od uzyskanych odsetek

Zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy PIT „w rocznym zeznaniu podatkowym wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29–30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika”. Zagraniczna instytucja finansowa nie jest płatnikiem na gruncie prawa polskiego, dlatego zagraniczny podatek (podkreślam podatek, a nie dochód) należy samodzielnie wykazać w zeznaniu podatkowym. Podobnie też art. 30a ust. 11 ustawy PIT wskazujący, że kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę podatku zapłaconego za granicą, o której mowa w ust. 9, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a (PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39).

Pismo z 12.10.2017 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-3.4011.129.2017.3.AB, Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych: „Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od odsetek spoczywa na płatnikach, którymi są w myśl art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Jednakże w sytuacji gdy płatnik nie pobrał podatku, obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym i odprowadzenia podatku z tego tytułu ciąży na Wnioskodawcy – zgodnie z cytowanym powyżej art. 45 ust. 3b u.p.d.o.f.

Pamiętać należy, że w zeznaniu rocznym Wnioskodawca nie wykazuje kwoty przychodu z tytułu uzyskanych odsetek, lecz powinien sam obliczyć wysokość 19% podatku dochodowego od uzyskanych odsetek i kwotę tę wykazać jednorazowo w zeznaniu rocznym odpowiednim ze względu na rodzaj pozostałych przychodów, które podlegają opodatkowaniu za dany rok podatkowy”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »