Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje za ujawnienie pracy na czarno w Niemczech

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-11-21

W latach 1988-1994 pracowałem w Republice Federalnej Niemiec na czarno. Do Polski przyjeżdżałem co 3 miesiące na kilka dni. Za każdym razem na granicy składałem deklarację, ile przywożę pieniędzy. Urząd skarbowy nigdy mnie o nic nie pytał i nie zażądał ode mnie podatku od zarobionych pieniędzy. Teraz jednak zaistniały okoliczności, z powodu których będę musiał ujawnić fiskusowi te informacje. Jakie grożą mi konsekwencje karnoskarbowe? Czy będę musiał zapłacić podatek od nieujawnionych dochodów i odsetki do dnia dzisiejszego? Jak udowodnić, że faktycznie pracowałem w tych latach w Niemczech i ile zarobiłem, jeśli nie mam na to żadnych dokumentów, a chciałbym, aby w urzędzie skarbowym przyjęto moje wyjaśnienia?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Temat jest bardziej skomplikowany, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Zasadniczo zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, czyli zobowiązanie podatkowe za rok 1994 r. płatne w 1995 r. wygasło wskutek przedawnienia z końcem roku 2000. Jednak jeśli teraz wydałby Pan pieniądze ze źródła nieujawnionego, to odnowi się obowiązek podatkowy, bowiem zgodnie z art. 25c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. – u.PIT] – obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

Za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Trzeba pamiętać, że znaczenie ma tu sposób powstawania zobowiązania – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

1) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;

2) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Gdy zobowiązanie powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej, jak przy nieujawnionych przychodach, nie powstają odsetki od zaległości wstecz, a liczy się je od ew. upływu terminu płatności zobowiązania z decyzji.

Zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie. Podstawę opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych stanowi w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. W przypadku wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

Innymi słowy, jeśli od końca roku, w którym powstała ew. nadwyżka wydatku nad przychodami, upłynęło już pięć lat, to organ nie będzie mógł wydać decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania, ale w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw, czyli niższą stawką np. właściwa dla dochodów z pracy (progresja).

Sprawę komplikuje jeszcze istniejący przepis intertemporalny, bowiem może być konieczność ustalenia, czy nowe reguły znaleźć mogłyby zastosowanie do opisanego zgrubnie stanu faktycznego. Artykuł 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, czyli ustawy wprowadzającej część nowych, opisanych przepisów np. (art. 25c u.PIT) do uzyskanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli przed 1 stycznia 2016 r.) przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych i w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 (u.PIT) i art. 2 (Ordynacji podatkowej), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Powyższe zaś wiąże się z konsekwencjami karno-skarbowymi, albowiem przedawnienie na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w przypadku uszczupleniowych typów czynów zabronionych, związane jest z momentem wygaśnięcia zobowiązania [Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności].

Odnośnie postępowania dowodowego, mamy tu do czynienia z odwróconym ciężarem dowodowym, czyli z sytuacją, gdy ciężar dowodzenia spoczywa na podatniku. Wynika to z art. 25g ust. 1 u.PIT stanowiącym, iż w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku.

Zgodnie zaś z ogólnymi regułami dowodowymi jako dowód organ musi dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Może Pan złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania co wzmacnia moc dowodową takiego dowodu – organ podatkowy pouczy Pana o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Może Pan wnosić (jeśli toczy się kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe) o przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków czy ew. załączyć dokumenty związane z przywozem środków do kraju, by udowodnić, kiedy miało to (powstanie prawdziwego dochodu) miejsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Fikcyjna faktura VAT

W 2012 roku wrzuciłem w koszty „kupioną” fakturę na kwotę 20 000 zł. Teraz chciałbym ją usunąć. Proszę o informację, jakie mam...

Odprowadzanie składek od premii

Od 6 lat pracuję w firmie i dopatrzyłem się rozbieżności w PIT, które dotyczą wszystkich przepracowanych lat. Wynagrodzenie otrzymywałem na...

Sprzedaż na Allegro bez działalności gospodarczej, jakie konsekwencje?

Od miesiąca sprzedaję koszulki sportowe na Allegro, które kupuję taniej w Chinach, a sprzedaję drożej w Polsce. Teraz dowiedziałem się, że...

Problem z wyrejestrowaniem kasy fiskalnej

W 2012 r. kasa fiskalna została wyrejestrowana w US (nie odbierałem jednak listów, bo byłem za granicą. Sporadycznie więc kontynuowałem jej używanie...

Handel bez działalności gospodarczej, jakie kary?

W jaki sposób urząd skarbowy nalicza karę, jeżeli przyłapano mnie na handlu częściami samochodowymi bez aktualnej działalności gospodarczej? Handlowałem 2...

Naprawienie błędnie dokonanej wpłaty do urzędu skarbowego

Czy jest możliwość naprawienia błędnie dokonanej wpłaty do urzędu skarbowego za 2017 r. dotyczącej podatku od najmu prywatnego? Błąd polega na wpłacie...

Niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego - jaka kara?

Od 2008 wynajmuję mieszkanie, nie jest zgłoszone do urzędu skarbowego. Za jaki okres wstecz US może nałożyć na mnie kary i w jakiej wysokości za...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »