Kontrola urzędu skarbowego sprzedaży na Allegro

Autor: Marcin Sądej

Urząd skarbowy dokonuje kontroli mojej sprzedaży na Allegro, na trzech kontach za poprzedni rok, gdzie sprzedawałam prywatnie i nie wiedziałam, że muszę to opodatkować. Mam mały sklep internetowy i jestem płatnikiem VAT-u. Sprzedaję również na Allegro na koncie firmowym, które jest rozliczane należycie. Pismo otrzymałam i mam 7 dni na dostarczenie dokumentów z tych trzech prywatnych kont. Czy mogę jeszcze zrobić korekty za poprzedni rok z czynnym żalem i opłaceniu należnych kwot, czy jest to już za późno i sprawa musi biegnąć torem urzędowym przez urząd skarbowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kontrola urzędu skarbowego sprzedaży na Allegro

Korekta deklaracji podatkowej

W opisanej sprawie chciałbym zwrócić uwagę na dwa przepisy.

Po pierwsze zgodnie z art. 274 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej „w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość”.

Ponadto w myśl art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej „uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Wyraźnie podkreślmy, że czynności sprawdzające nie są ani kontrolą podatkową ani postępowaniem podatkowym”.

Korekta w toku czynności sprawdzających

W świetle powyższego dopuszczalne jest złożenie korekty deklaracji podatkowej w toku czynności sprawdzających, co zresztą wynika z samej istoty czynności sprawdzających, gdyż jak czytamy w art. 272, organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu: stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak możliwości złożenia czynnego żalu

Nie ma możliwości na tym etapie złożenia pisma w postaci czynnego żalu, ponieważ jak wskazuje art. 16 § 5 Kodeksu karnego skarbowego, „zawiadomienie w formie czynnego żalu jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

Jednakże w Pani przypadku zastosowanie znajdzie art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który podaje, że „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie”. W tym wariancie już sama korekta deklaracji oraz zapłata zaległości podatkowej chroni przed odpowiedzialnością karnoskarbową, co oznacza, że nie ma konieczności składania pisma w formie czynnego żalu (art. 16a nie stawia takiego warunku).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »