Zakup domu za gotówkę a wyjaśnienia urzędowi skarbowemu skąd pochodzą pieniądze

Autor: Marcin Sądej

W poradzie poruszamy problem zakupu domu za gotówkę i ewentualną kontrolę urzędu skarbowego.

 

Opis problemu: Kupiłem wraz z małżonką dom za gotówkę - cena 250 tys. zł. Obawiam się, że urząd skarbowy może domagać się od nas wyjaśnień, skąd pochodzą te pieniądze. Zgodnie z prawdą są to oszczędności całego naszego życia. Żona pracowała 35 lat, a ja 25 lat i przeszedłem na rentę. Nadmieniam, że wspólnie nie mamy żadnego majątku. Wszystko oszczędzaliśmy, aby na starość kupić sobie własny kąt. Problem w tym, że pieniądze odkładaliśmy do tzw. skarpety. Ja mam 70 lat, a żona 68. Jak się tłumaczyć, gdy urząd skarbowy zapyta, skąd wzięliśmy pieniądze na zakup domu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup domu za gotówkę a wyjaśnienia urzędowi skarbowemu skąd pochodzą pieniądze

Przychody ze źródeł nieujawnionych

Na podstawie ustawy PIT podatnik może osiągać przychody na podstawie różnych tytułów. Wśród źródeł finansowania ustawa wymienia również przychody ze źródeł nieujawnionych. Podstawowym celem opodatkowania takich przychodów jest uszczelnienie systemu podatkowego i zmniejszanie zjawiska „szarej strefy”.

Zgodnie z nową definicją – do przychodów ze źródeł nieujawnionych zaliczamy obecnie nadwyżkę wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi:

  1. nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach, obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika lecz ujawnione w nieprawidłowej wysokości;
  2. przychodami (dochodami) ze źródeł nieujawnionych niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

Podstawę opodatkowania stanowi kwota nadwyżki wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi osiągnięta w roku podatkowym. Obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania spoczywa na organie podatkowym lub organie kontroli skarbowej, który prowadzi właściwe postępowanie i wydaje w tej kwestii stosowną decyzję. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych organ wymierzy podatek w wysokości 75% podstawy opodatkowania. Warto w tym miejscu zauważyć, że w przypadku ustalenia przez organ w toku postępowania, jakie było źródło danego dochodu, dochód tak ustalony podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy tego rozdziału lub w przepisach innych ustaw.

Przykład

W stosunku do podatnika organ wszczął postępowanie z tytułu źródeł nieujawnionych. W toku postępowania podatnik wyjaśnił, że otrzymał darowiznę od wujka, której nie zgłosił wcześniej do urzędu skarbowego. W takim przypadku postępowanie dotyczące nieujawnionych źródeł zostanie umorzone, natomiast zostanie wszczęte postępowanie w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Co do zasady, w toku postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł ciężar dowodu w zakresie wykazania, jakimi przychodami zostały pokryte wydatki, spoczywa na podatniku. Podatnik ma również obowiązek wskazania, które z poszczególnych przychodów posłużyły do sfinansowania konkretnych wydatków. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, organ podatkowy dokona samodzielnego przyporządkowania zgodnie z zasadą, że najwcześniejszy wydatek został pokryty najwcześniejszymi przychodami.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku gdy fakt uzyskania przychodu jest znany organowi z urzędu lub możliwy do ustalenia na podstawie posiadanych przez organ ewidencji, rejestrów lub innych danych, na podatniku nie spoczywa ciężar dowodu.

Przykład

Podatnik otrzymał w spadku po zmarłym ojcu środki pieniężne. Fakt nabycia spadku zgłosił we właściwym urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Podatnik nie ma zatem obowiązku dowodzić faktu posiadania tych środków, ponieważ organ może je ustalić na podstawie posiadanych danych.

W przepisach został przewidziany także drugi wyjątek od obowiązku podatnika wykazania przychodu pokrywającego wydatek. Otóż, jeżeli w toku postępowania podatnik nie udowodni uzyskania przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatków i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów, to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić.

Przykład

Pan Eugeniusz nabył w 2015 r. samochód o wartości 30000 zł. Podatnik do tej pory nie wykazywał żadnego dochodu. Organ podatkowy wszczął postępowanie ze źródeł nieujawnionych, w toku którego Pan Eugeniusz powołał się na oszczędności zgromadzone z pracy na Kubie w latach 1980-1985. Na potwierdzenie przedłożył pisemne oświadczenie dwóch kuzynów, z którymi w tym czasie pracował na Kubie. Z oświadczenia wynika, że zgromadzone oszczędności wystarczyły na pokrycie zakupu samochodu. W takiej sytuacji nastąpiło uprawdopodobnienie przychodu, w związku z czym organ będzie zmuszony umorzyć postępowanie.

Warto zauważyć, że w przeszłości w toku prowadzonych postępowań ze źródeł nieujawnionych podatnicy często powoływali się na art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT celem uniknięcia zapłaty podatku. Zgodnie bowiem z jego treścią – przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Sprytni podatnicy jako źródło przychodów wskazywali np. handel narkotykami, kradzież lub prostytucję, w celu uchylenia się od uiszczenia podatku. Wobec takiego stanowiska organy podatkowe były praktycznie bezradne, gdyż niezwykle trudno było udowodnić inne źródło pochodzenia przychodów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, wprowadzono do ustawy PIT art. 2 ust. 6, z którego wynika, że w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Oznacza to, że co do zasady istnieje domniemanie, że przychody podatnika pochodzą z legalnych źródeł, chyba że podatnik udowodni, że faktycznie było inaczej.

Przykład

W toku postępowania ze źródeł nieujawnionych podatnik wskazał, że uzyskał przychód z handlu narkotykami. W obecnym stanie prawnym złożenie takiego oświadczenia nie jest wystarczające do uniknięcia opodatkowania, podatnik musi przedstawić organowi podatkowemu dowody potwierdzające prawdziwość takiego twierdzenia.

Na zakończenie należy również wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wielkość wydatków podatnika organ powinien ustalać na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków na nabycie rzeczy, nawet w sytuacji gdy znacznie odbiegają od wartości rynkowej nabywanych rzeczy. Dopiero w przypadku niedostarczenia dowodów potwierdzających te kwoty organ ma prawo posłużyć się cenami rynkowymi.

Zobacz też: Rozliczenie budowy domu z urzędem skarbowym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kontrola podatkowa po zakupie domu za gotówkę

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że żaden przepis nie zobowiązuje Państwa do trzymania oszczędności na rachunku bankowym. Obywatele mogą gromadzić środki pieniężne w tzw. skarpecie – działanie to nie jest zabronione.

Jak sam Pan wskazał, Państwa oszczędności pochodząca z pracy zarobkowej oraz renty. W przypadku ewentualnej kontroli podatkowej wystarczające jest uprawdopodobnienie faktu pracy zarobkowej (co nie powinno sprawiać większych trudności). Do uprawdopodobnienia tego faktu wystarczy nawet oświadczenie złożone przez członka rodziny, że pracował Pan zarobkowo. Jeżeli pieniądze pochodzą z legalnego źródła, niczego nie muszą się Państwo obawiać ze strony urzędu skarbowego. Podatnicy mają prawo samodzielnie odkładać zarobione pieniądze.

Zastanawiasz się czy będziesz miał problem z urzędem skarbowym po zakupie domu, mieszkania, samochodu, lub budowie domu za gotówkę? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »