Sprzedaż domu w Anglii a podatek

Autor: Marcin Sądej

W 2008 r. kupiliśmy z mężem dom w Londynie. Jego remont zajął rok, następnie mieszkaliśmy w nim przez 6 lat, a w latach 2014-2020 wynajmowaliśmy go. Mąż jest Brytyjczykiem, ja Polką. Mieszkamy w Polsce od 2014, więc w Polsce jesteśmy rezydentami podatkowymi. Planujemy w tym roku sprzedać ten domu. Czy z tytułu sprzedaży będziemy musieli zapłacić jakiś podatek w Polsce? Czy możemy przesłać pieniądze ze sprzedaży domu na swoje konta bankowe w Polsce i znowu – czy będziemy musieli zapłać z tego tytułu jakiś podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż domu w Anglii a podatek

Polsko-brytyjska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że są Państwo polskimi rezydentami podatkowymi, co oznacza, że spoczywa na Was nieograniczony obowiązek podatkowy. Objawia się to w konieczności rozliczenia podatku zarówno od dochodów uzyskany w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo należy wskazać, że myśl art. 4a ustawy PIT polskie przepisy stosujemy z uwzględnieniem umów międzynarodowych. Dlatego też w tej sprawie trzeba sięgnąć do zapisów polsko-brytyjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. Konwencji zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Sformułowanie, iż dochód ten „może” być opodatkowany, nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten ma zostać opodatkowany. Należy wyjaśnić, że użycie w tym przepisie słowa „mogą być opodatkowane” oznacza, że przychody, o których w nim mowa, są opodatkowane w kraju miejsca położenia nieruchomości zawsze, o ile prawo podatkowe tego państwa przewiduje opodatkowanie takiego dochodu. Innymi słowy, przepis ten oznacza, iż dochód taki oprócz tego, że podlega opodatkowaniu w państwie, w którym osoba osiągająca ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, to podlega również opodatkowaniu w tym państwie, w którym położony jest dany majątek, zgodnie z prawem tego państwa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości wg polskich przepisów

Odnosząc się natomiast do sposobu opodatkowania w myśl polskich przepisów, wskazać należy, że zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Co warte podkreślenia, powyższy przepis dotyczy zarówno nieruchomości znajdujących się w Polsce, jak i nieruchomości zagranicznych. Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.04.2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.78.2018.1.MST. Pismo to wprawdzie dotyczy sprzedaży nieruchomości w USA, ale obowiązuje ta sama reguła, więc możemy zastosować zasadę analogii.

„Powołany przepis formułuje generalną zasadę stanowiącą, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli wspomniane zbycie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie bądź wybudowanie, nie generuje ono przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie – kwota uzyskana z takiego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, dla określenia skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości istotne jest rozstrzygnięcie, czy przedmiotowa sprzedaż nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej oraz ustalenie daty nabycia prawa własności do nieruchomości.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym położonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, którą nabył w 2011 r. Wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy więc stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym ją nabyto (rok 2011), zatem nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie – nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z taką sprzedażą.

Sprzedaż nieruchomości położonej w UK przez polskich rezydentów po upływie 5 lat

W konsekwencji sprzedaż nieruchomości położonej w UK nabytej w 2008 r. nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Skoro nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to nie mają Państwo obowiązku wykazywania tej sprzedaży w żadnej polskiej deklaracji podatkowej.

Na zakończenie wskażmy, że prawo polskie nie przewiduje żadnego podatku z tytułu transferu własnych środków pieniężnych z zagranicznych kont bankowych na polskie rachunki bankowe. To jest jedynie czynność techniczna, która nie rodzi obowiązków podatkowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »