Podatek od nieruchomości za domek letniskowy

Autor: Aleksander Słysz

Mam zamiar zakupić domek o wielkości około 40 m2. Budynek stoi na bloczkach betonowych (można pod niego wejść) ma przyłączoną wodę oraz prąd, posiada kilka pomieszczeń podzielonych drewnianymi ściankami. W obecnej chwili właściciele płacą gminie podatek od nieruchomości. Czy istnieje jakaś interpretacja mówiąca czy budynek jest trwale związany z gruntem, czy nie? W tej chwili jest on traktowany jak nieruchomość, tylko czy słusznie? Jak taki zakup zgłosić do urzędu skarbowego? Zakup budynku odbyć się ma na zasadzie umowy kupna-sprzedaży (jak zakup samochodu, czyli ruchomości). Teoretycznie, jako kupujący powinienem zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych 2%, czyli podobnie jak przy zakupie samochodu. Skoro jednak budynek jest traktowany przez gminę jako nieruchomość, to czy sposób opodatkowania przez urząd skarbowy jest taki sam jak w przypadku ruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy

Jakie budynki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane w tym: budynki lub ich części, a podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa. Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2010.95.613 j.t. ze zm.) określenie budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiektem budowlanym jest zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.):

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

Budynkiem zaś jest zgodnie z art. 3 pkt 2 ww. ustawy taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wskazuje, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Zobacz też: Czy strych wlicza się do podatku od nieruchomości

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budynek trwale związany z gruntem

Czym jednak jest trwałe związanie z gruntem? Termin ten wyjaśnić starał się Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z nowszych wyroków tj. w wyroku z dnia 7 czerwca 2013 r. [sygnatura: II OSK 315/2012 ], gdzie czytamy, że „W orzecznictwie sądów administracyjnych cecha „trwałego związanego z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu budowlanego na tyle trwale, aby zapewnić jego stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie lub przemieszczenie w inne miejsce (wyrok NSA z dnia 1 października 2009 r. II OSK 1461/2008, wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2011 r. II OSK 25/2010, wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2011 r.– dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl). Przy uwzględnieniu powyższego stanowiska, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy, mając na uwadze materiał zgromadzony w aktach sprawy, uznać że sporny budynek letniskowy jest posadowiony trwale na gruncie mając zapewnioną stabilność, jak też możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować jego przesunięcie. Tym samym nie budzi wątpliwości jego trwałość związania z gruntem. Stanowiska tego w żadnym wypadku nie mogą zmienić argumenty skargi kasacyjnej wskazujące wyłącznie na spoczywanie domu jedynie na bloczkach betonowych. Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że posadowienie budynku na fundamentach punktowych wykonanych z bloczków betonowych w żadnym wypadku nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej zakwalifikowanie takiego obiektu jako budynku. Sama bowiem technologia uformowania fundamentu nie zmienia charakteru obiektu budowlanego jako budynku.”

Podobnie wskazuje się w piśmiennictwie, przykładowo T. Pietrzykowski zauważa (Co to znaczy, że obiekt budowlany ma trwałe połączenie z gruntem? Lexis.pl), że obiekt budowlany „trwale połączony z gruntem to taki obiekt, którego obciążenia przenoszone są na grunt (podłoże) przez konstrukcję techniczną tzn. fundamenty, w postaci ław fundamentowych, stop fundamentowych lub pali. Spodnia część takiej konstrukcji musi znajdować się poniżej poziomu terenu.”

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zakup domku letniskowego a podatki

Odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (tu sprzedaży) i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym jako podatniku. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa (a nie cena widoczna w umowie) określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Stawka podatku tak od umowy sprzedaży nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych jest taka sama. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości, rzeczy ruchomych, wynosi 2 %.

Różnica pomiędzy sposobami sprzedaży a ich wpływem na podatek jest taka, że sprzedaż w drodze aktu notarialnego powoduje, że podatek oblicza, pobiera i odprowadza notariusz jako płatnik; gdy notariusz umowy nie sporządza podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni.

Przykłady

 

Domek w górach

Pan Jan planuje zakup domku letniskowego w górach. Domek ma powierzchnię 50 m², stoi na betonowych bloczkach, ma dostęp do prądu i wody. Obecni właściciele płacą podatek od nieruchomości, co budzi wątpliwości Pana Jana, czy domek jest rzeczywiście trwale związany z gruntem. Skonsultował się z prawnikiem, który wyjaśnił, że domki letniskowe, mimo że często stoją na bloczkach, mogą być uznane za budynki trwale związane z gruntem, jeśli są stabilne i mają fundamenty. Pan Jan, aby uniknąć problemów, zgłosił zakup do urzędu skarbowego, wypełniając deklarację PCC-3 i opłacając 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Domek nad jeziorem

Pani Anna kupiła domek letniskowy nad jeziorem o powierzchni 35 m². Domek, choć postawiony na betonowych bloczkach, posiadał wszystkie niezbędne instalacje i był stabilny. Podczas sprawdzania formalności dowiedziała się, że aktualni właściciele płacą podatek od nieruchomości. Ponieważ domek miał wszystkie cechy budynku trwale związanego z gruntem (stabilność, fundamenty), uznano go za nieruchomość. Pani Anna, chcąc uniknąć problemów podatkowych, zgłosiła zakup do urzędu skarbowego i zapłaciła 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Domek na działce rekreacyjnej

Państwo Kowalscy planują zakup domku letniskowego na działce rekreacyjnej o powierzchni 45 m². Domek stoi na bloczkach betonowych, posiada prąd i wodę. Podczas konsultacji z urzędem gminy dowiedzieli się, że budynek jest traktowany jak nieruchomość i właściciele płacą podatek od nieruchomości. Kowalscy, chcąc mieć pewność co do statusu domku, zasięgnęli porady prawnej. Okazało się, że domek spełnia kryteria budynku trwale związanego z gruntem. Przy zakupie zgłosili transakcję do urzędu skarbowego i opłacili 2% podatek od czynności cywilnoprawnych, co było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

 

Zakup domku letniskowego wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, jeśli jest on uznany za nieruchomość trwale związaną z gruntem. Kluczowe jest upewnienie się, że domek spełnia wszystkie wymagane kryteria prawne, aby uniknąć problemów podatkowych i formalnych. Przed dokonaniem transakcji warto skonsultować się z prawnikiem i dokładnie sprawdzić status prawny nieruchomości.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz sporządzanie pism w zakresie zakupu domków letniskowych, w tym pomoc w kwestiach podatkowych i formalnościach związanych z nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie i pewność prawidłowego przeprowadzenia transakcji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939
2. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »