Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody z Forex, jak rozliczyć?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-07-29

W ubiegłym roku spekulowałem na rynku Forex przy użyciu brokera, którego siedziba firmy znajduje się na Cyprze. Czy mam obowiązek rozliczać straty i zyski z Forex u zagranicznego brokera w naszym urzędzie skarbowym? Co w przypadku jeżeli uzyskałem stratę w poprzednim roku i chciałbym ją odliczyć od zysków, aby zoptymalizować podatki? I ostatnie pytanie: w roku 2018 nie złożyłem w zeznaniu podatkowym informacji o obrotach na rynku Forex, jeżeli mam taki obowiązek, jak teraz należałoby to zrobić?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Dochody ze spekulacji na rynkach Forex na gruncie ustawy PIT kwalifikowane są jako tzw. kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy PIT). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są m.in. niebędące papierami wartościowymi finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe. W kategorii tej mieszczą się transakcje zawierane na rynku Forex.

Kapitały pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem 19%. Podatek płacony jest od dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztem. Rozliczenia takiego dochodu dokonuje się na formularzu PIT-38 składanym do 30 kwietnia za rok ubiegły. Dochodu z kapitałów pieniężnych nie łączy się z dochodami z innych źródeł (np. ze stosunku pracy).

Jeśli podatnicy uzyskują dochody od polskich brokerów, otrzymują od nich informację PIT-8C, na podstawie której wypełniają następnie samodzielnie rozliczenie na PIT-38.

Jeżeli podmioty zagraniczne, za pośrednictwem których podatnik dokonuje transakcji na rynku Forex, nie przesyłają takich informacji, to fakt ten nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia tychże dochodów w zeznaniu rocznym PIT-38. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość obliczeń (danych), w tym historii transakcji przeprowadzonych i dostępnych na rachunkach Forexowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dowodem dokumentującym zawierane na rynku Forex transakcje może być np. elektroniczny zapis historii rachunku walutowego, o ile zawiera dane identyfikujące podatnika oraz dane pozwalające na określenie wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania.

Okoliczność, że transakcje odbywały się poprzez cypryjski Forex, nie zwalania Pana, jako rezydenta podatkowego, z obowiązku rozliczenia podatku z tego tytułu w Polsce. Zgodnie z art. 13 ust. 4 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zyski z przeniesienia tytułu własności majątku podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W rezultacie dochód z transakcji Forex dokonywany na rynku cypryjskim należy opodatkować w Polsce. W takim przypadku podatnik do zeznania PIT-38 załącza druk PIT/ZG.

Odnośnie natomiast straty poniesionej z transakcji Forex, to zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy PIT – o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

W konsekwencji podatnik uprawniony jest, aby o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Powyższe opracowanie przygotowane zostało w oparciu o interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2009 r., nr IBPBII/2/415-194/08/MW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2015 r., nr ILPB2/4511-1-164/15-2/WS.

Podsumowując:

  1. Zysk z transakcji Forex na Cyprze podlega opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym dochód ten zobowiązany jest Pan wykazać w rocznym zeznaniu PIT-38 wraz z załącznikiem PIT-ZG składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni.
  2. Poniesioną na rynku Forex stratę można odliczyć od zysków. Stratę można odliczać przez 5 kolejnych lat z tym, że wysokości jednorazowego odliczenia nie może przekroczyć 50% straty.
  3. Skoro nie wykazał Pan w zeznaniu podatkowym za 2018 rok środków uzyskanych na Forex, powinien Pan złożyć zaległe zeznanie PIT-38 za 2017 r. Jeżeli w 2017 r. osiągnął Pan zysk, to zapłaci Pan podatek od tego zysku w kwocie 19% wraz z zaległymi odsetkami za zwłokę.
    Dodatkowo grozi Panu odpowiedzialność karnoskarbowa za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, jednak może Pan uniknąć kary, składając tzw. czynny żal. Jest to dokonane z własnej inicjatywy zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu wykroczenia, do którego należy dołączyć zaległe zeznanie podatkowe oraz zapłacić ewentualny zaległy podatek wraz z odsetkami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »