Dochody z Forex, jak rozliczyć?

Autor: Marcin Sądej

W ubiegłym roku spekulowałem na rynku Forex przy użyciu brokera, którego siedziba firmy znajduje się na Cyprze. Czy mam obowiązek rozliczać straty i zyski z Forex u zagranicznego brokera w naszym urzędzie skarbowym? Co w przypadku jeżeli uzyskałem stratę w poprzednim roku i chciałbym ją odliczyć od zysków, aby zoptymalizować podatki? I ostatnie pytanie: w roku 2018 nie złożyłem w zeznaniu podatkowym informacji o obrotach na rynku Forex, jeżeli mam taki obowiązek, jak teraz należałoby to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochody z Forex, jak rozliczyć?

Rozliczenie dochodów ze spekulacji na rynkach Forex

Dochody ze spekulacji na rynkach Forex na gruncie ustawy PIT kwalifikowane są jako tzw. kapitały pieniężne (art. 10 ust. 1 pkt. 7 ustawy PIT). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są m.in. niebędące papierami wartościowymi finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe. W kategorii tej mieszczą się transakcje zawierane na rynku Forex.

Kapitały pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem 19%. Podatek płacony jest od dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztem. Rozliczenia takiego dochodu dokonuje się na formularzu PIT-38 składanym do 30 kwietnia za rok ubiegły. Dochodu z kapitałów pieniężnych nie łączy się z dochodami z innych źródeł (np. ze stosunku pracy).

Uzyskanie dochodu na rynku Forex - dowód dokumentujący zawieranie transakcji na rynku Forex

Jeśli podatnicy uzyskują dochody od polskich brokerów, otrzymują od nich informację PIT-8C, na podstawie której wypełniają

następnie samodzielnie rozliczenie na PIT-38.

Jeżeli podmioty zagraniczne, za pośrednictwem których podatnik dokonuje transakcji na rynku Forex, nie przesyłają takich informacji, to fakt ten nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia tychże dochodów w zeznaniu rocznym PIT-38. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość obliczeń (danych), w tym historii transakcji przeprowadzonych i dostępnych na rachunkach Forexowych.

Dowodem dokumentującym zawierane na rynku Forex transakcje może być np. elektroniczny zapis historii rachunku walutowego, o ile zawiera dane identyfikujące podatnika oraz dane pozwalające na określenie wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania.

Okoliczność, że transakcje odbywały się poprzez cypryjski Forex, nie zwalania Pana, jako rezydenta podatkowego, z obowiązku rozliczenia podatku z tego tytułu w Polsce. Zgodnie z art. 13 ust. 4 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zyski z przeniesienia tytułu własności majątku podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W rezultacie dochód z transakcji Forex dokonywany na rynku cypryjskim należy opodatkować w Polsce. W takim przypadku podatnik do zeznania PIT-38 załącza druk PIT/ZG.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozliczenie straty poniesionej z transakcji Forex

Odnośnie natomiast straty poniesionej z transakcji Forex, to zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy PIT – o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

W konsekwencji podatnik uprawniony jest, aby o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Powyższe opracowanie przygotowane zostało w oparciu o interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 2009 r., nr IBPBII/2/415-194/08/MW oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2015 r., nr ILPB2/4511-1-164/15-2/WS.

Podsumowując:

  1. Zysk z transakcji Forex na Cyprze podlega opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym dochód ten zobowiązany jest Pan wykazać w rocznym zeznaniu PIT-38 wraz z załącznikiem PIT-ZG składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni.
  2. Poniesioną na rynku Forex stratę można odliczyć od zysków. Stratę można odliczać przez 5 kolejnych lat z tym, że wysokości jednorazowego odliczenia nie może przekroczyć 50% straty.
  3. Skoro nie wykazał Pan w zeznaniu podatkowym za 2018 rok środków uzyskanych na Forex, powinien Pan złożyć zaległe zeznanie PIT-38 za 2017 r. Jeżeli w 2017 r. osiągnął Pan zysk, to zapłaci Pan podatek od tego zysku w kwocie 19% wraz z zaległymi odsetkami za zwłokę.
    Dodatkowo grozi Panu odpowiedzialność karnoskarbowa za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, jednak może Pan uniknąć kary, składając tzw. czynny żal. Jest to dokonane z własnej inicjatywy zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu wykroczenia, do którego należy dołączyć zaległe zeznanie podatkowe oraz zapłacić ewentualny zaległy podatek wraz z odsetkami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »