Jak wyliczyć dochód z ryczałtu do stypendium socjalnego?

Autor: Aleksander Słysz

Proszę o pomoc jak wyliczyć dochód z ryczałtu. Na PIT-28, zryczałtowany podatek to było 0 zł. Czy mogę odliczyć koszty poniesione na zakupy towaru, opłaty itp.? Jak wyliczyć dochód miesięczny na 4-osobową rodzinę? Potrzebuję tych wyliczeń do oświadczenia dotyczącego stypendium socjalnego dla dziecka – studenta.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wyliczyć dochód z ryczałtu do stypendium socjalnego?

Czy przy opodatkowaniu ryczałtem uwzględnia się koszty uzyskania dochodu?

Nie da się wyliczyć dochodu przy opodatkowaniu ryczałtem, ze względu na to, iż jest to forma opodatkowania nieposługująca się dochodem jako podstawą opodatkowania. W pewnym uproszczeniu podstawą opodatkowania przy ryczałcie jest przychód, czyli nie uwzględnia się kosztów jego uzyskania. Jest to pewne utrudnienie, m.in. dla świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ale nie tylko.

Zobacz też: Czy na ryczałcie można odliczyć dzieci

Kiedy student może ubiegać się o stypendium socjalne?

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi w art. 179 ust. 1 i ust. 2, że stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne”. Wysokość dochodu, o której mowa powyżej, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie dochody uwzględnia się w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne?

Uwzględnia się tu dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Zgodnie z art. 179 ust. 5 w ustawy „miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo;

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1”.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych a dochód z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

Zgodnie z ustawą przywołaną tu ustawą o świadczeniach rodzinnych określenie dochód, względem „ryczałtowca” oznacza deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zatem nie chodzi tu o dochód sensu stricto, a o dochód deklarowany, bowiem rzeczywistego nie da się obliczyć. Ustawa ta wskazuje właśnie, że oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

 1. wysokości dochodu,
 2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

Konkludując, nie istnieją moim zdaniem ścisłe zasady, co może, a co nie może Pan tu odliczyć, bowiem dochód jest deklarowany. Można przecież nie mieć w ogóle dochodu, a płacić podatek zryczałtowany, tak jest gdy koszty ponoszone, a nieewidencjonowane są wyższe niż przychód, a nie jest to sytuacja niespotykana. W takiej sytuacji dochód wynosi 0 zł, a podatek zryczałtowany miesięcznie nawet i kilka tysięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »