Wynajem mieszkania podczas pobytu za granicą a podatki

Autor: Katarzyna Nosal

Od wielu lat mieszkam na stale za granicą. W Polsce posiadam mieszkanie. Żeby nie ponosić jego kosztów z nim związanych, wynająłem je 8 lat temu za symboliczne 100 zł i do tej porty ten najem trwa. Tych 100 zł nie dostaję nigdy do ręki – w ramach umowy ustnej wynajmujący inwestuje je w remonty w mieszkaniu. Wynajmując, byłem przekonany, że kwota dochodu uzyskanego w Polsce mieści się w kwocie wolnej od podatku i nie muszę się rozliczać z dochód w Polsce. Teraz jednak mam wątpliwości, czy kwota wolna od podatku jest liczona tylko od dochodu uzyskanego w Polsce (wynajem mieszkania to jedyny dochód, jaki uzyskuję w Polsce. Czy powinienem dodać do tego dochód uzyskany za granicą (dość wysoki, zdecydowanie przekraczający kwotę wolną od podatku)? Czy rzeczywiście mam w ogóle obowiązek rozliczenia podatku w Polsce przy takiej sumie dochodów? Jeśli jednak tak, to jak powinienem rozliczyć zaległy podatek i ile lat wstecz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania podczas pobytu za granicą a podatki

Status rezydenta podatkowego

Skoro od lat zamieszkuje Pan za granicą i tam uzyskuje dochody, to prawdopodobnie ma Pan już rezydencję podatkową miejsca pobytu. To jednak nie oznacza, że niektóre z dochodów nie będą opodatkowane w kraju.

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy pdof) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zobacz też: Jak kupić mieszkanie w Polsce mieszkając za granicą

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Miejsce opodatkowania dochodów z wynajmu nieruchomości

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Ponadto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zasadniczo przewidują, iż miejscem opodatkowania dochodów osiąganych z wynajmu nieruchomości jest państwo położenia nieruchomości.

W tej sytuacji rzeczywiście z dochodów uzyskanych z wynajmu mieszkania położonego w kraju powinien Pan rozliczyć się z polskim fiskusem.

Zasadniczo ustawa przewiduje dwie formy rozliczeń: na zasadach zwykłych, według podstawowej skali podatkowej, lub ryczałtem. Niestety ryczałt możliwy jest jedynie w ściśle określonych wypadkach. W opisanej sytuacji, z uwagi na fakt, że chodzi o dochody uzyskane w poprzednich latach, nie ma już możliwości rozliczenia ich ryczałtem. W innym przypadku rozliczamy się na zasadach ogólnych, według podstawowych stawek, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Sam fakt uzyskania dochodów równych kwocie wolnej od podatku nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji (w tym przypadku PIT-36 do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Przeczytaj też: Stawka VAT w Czechach

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Certyfikat rezydencji podatkowej i PIT-36

Zatem, jako osoba objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym, z uwagi na dochody uzyskiwane w Polsce jest Pan zobowiązany do składania deklaracji podatkowych z dochodów w kraju. Do deklaracji należy dołączyć certyfikat rezydencji podatkowej. Jest to dokument, w którym zagraniczna administracja podatkowa potwierdza posiadanie przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium danego kraju. Oznacza to, że dana osoba w tym państwie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mimo ograniczonego obowiązku podatkowego jedynie do dochodów uzyskiwanych z wynajmu, składając PIT, rezydent podatkowy musi ująć wszelkie przychody uzyskane w Polsce i na całym świecie w danym roku, bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów. Dopiero wówczas dokonuje stosownej metody odliczenia zagranicznych dochodów.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Tutaj należy ustalić, jaka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje między RP a krajem, w jakim Pan ma centrum życiowe. Ustawa pdof przewiduje dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Metoda wyłączenia z progresją polega na zwolnieniu z opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą, gdy zarabia się tylko tam, oraz zagranicznych dochodów od podatku w Polsce, gdy dochód uzyskuje się w dwóch krajach. Dotyczy to większości krajów Unii. Procedura przebiega następująco:

  • sumuje się dochody krajowe i zagraniczne,
  • ustala podatek od sumy dochodów,
  • następnie ustala stopę procentową podatku,
  • na koniec oblicza się podatek według krajowej stopy procentowej.

PRZYKŁAD

Oto przykład rozliczenia przy założeniu, że dochód z wynajmu w kraju wynosił w ciągu roku 1200 zł. Dochód zagraniczny przyjęłam dowolnie, to nic nie zmieni.

W danym roku zarobek w Polsce wyniósł 1200 zł, a zagranicą 30 tys. zł, w sumie więc dochody wyniosły 31 200 zł. Ta kwota kwalifikuje się do pierwszego progu podatkowego, czyli podatek obliczamy według skali 18%.

Polski podatek wyniesie więc: 31 200 zł x 18% – 556,02 zł (kwota wolna od podatku) = 5616 zł.

Następnie obliczamy stopę procentową podatku. Trzeba podzielić polski podatek przez kwotę do opodatkowania:

5616 zł / 31 200 zł = 18%.

Według tej stopy oblicza się, ile podatku za dochody osiągnięte w Polsce należy zapłacić: 1200 zł x 18% = 216 zł.

Innymi słowy, rzeczywiście kwota wolna od podatku dotyczyć będzie sumy dochodów.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Jak uporządkować sprawę niepłaconego podatku?

Podstawową dolegliwością, jaka czeka podatników, którzy nieterminowo składają deklaracje, jest kara grzywny wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.). Jeśli podatnik, uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji i naraża podatek na uszczuplenie – kara za to przewinienie, w zależności od kwoty narażonego na uszczuplenie podatku, będzie wymierzana w ramach przestępstwa lub wykroczenia. Jest jednak możliwość uniknięcia kary, chodzi o instytucję tzw. czynnego żalu. Według Kodeksu karnego skarbowego – uniknąć kary może ten, kto przyzna się do winy. Innymi słowy, niezależnie od tego czy podatnik był w szpitalu, na wakacjach, czy po prostu zapomniał złożyć zeznanie, nie musi mu grozić grzywna, jeśli wyjawi w urzędzie okoliczności niezłożenia swojej deklaracji. Oczywiście dodatkowo musi jak najszybciej ją złożyć oraz zapłacić należy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Czynny żal będzie bezcelowy wtedy, gdy doszło już do przedawnienia, a zatem minęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przykładowo zatem, jeżeli składamy deklarację PIT za 2019 rok, to obowiązek podatkowy powstaje w 2020 roku, a zatem przedawnienie nastąpi 1 stycznia 2026 r. U Pana mówimy o sytuacji do 5 lat wstecz.

Pismo zawierające czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Poza wskazaniem, że wnosimy czynny żal, pismo powinno zawierać dane adresata, czyli urzędu skarbowego, dane nadawcy, czyli podatnika (PESEL, adres, numer telefonu), a także określenie deklaracji, która nie została złożona lub została złożona z błędem. Dodatkowo, mając na względzie konieczność ujawnienia wszystkich okoliczności czynu i osób odpowiedzialnych za jego popełnienie, podatnik powinien napisać szczegółowe uzasadnienie, w którym opisze swoją omyłkę.

Jednocześnie z pismem o czynnym żalu należy złożyć prawidłową deklarację podatkową. Do pisma warto też dołączyć potwierdzenie przelewu kwoty odpowiadającej wartości podatku i należnych odsetek.

Przykłady

Przykład Marcina

Marcin od 10 lat mieszka i pracuje w Niemczech. Posiada mieszkanie w Warszawie, które wynajmuje. W 2015 roku, przekonany, że dochód z najmu (1500 zł miesięcznie) nie przekracza kwoty wolnej od podatku, zignorował obowiązek rozliczenia. Dopiero w 2020 roku, skontaktowany przez urząd skarbowy, zdał sobie sprawę, że jako rezydent podatkowy w Niemczech, powinien był rozliczać dochody w Polsce. Skorzystał z czynnego żalu, zapłacił zaległy podatek z odsetkami i uniknął większej kary.

 

Historia Anny

Anna, mieszkająca w UK od 12 lat, odziedziczyła po rodzicach dom w Krakowie. Postanowiła go wynajmować. Nie zdawała sobie sprawy, że pomimo iż jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii, dochody z wynajmu muszą być rozliczane w Polsce. Gdy zorientowała się w swoim błędzie, skonsultowała się z doradcą podatkowym, który pomógł jej prawidłowo złożyć zaległe deklaracje oraz skorzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co umożliwiło jej zapłatę niższego podatku.

 

Doświadczenie Jakuba

Jakub, który przeniósł się do Norwegii na stałe, posiada w Polsce mieszkanie, które wynajmuje za 2000 zł miesięcznie. Inwestując uzyskane dochody w remonty, nie rozliczał ich, przekonany, że są one reinwestowane i nie generują dochodu netto. Po konsultacji z polskim doradcą podatkowym, zrozumiał, że nadal powinien rozliczać dochód z najmu i dokonać stosownych korekt w zeznaniach podatkowych za ostatnie lata, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Podsumowanie

Podsumowując, osoby mieszkające za granicą, ale posiadające nieruchomości w Polsce muszą pamiętać o obowiązku podatkowym wynikającym z dochodów z wynajmu tych nieruchomości. Należy dokładnie sprawdzić swoją sytuację podatkową, aby uniknąć niespodzianek i potencjalnych kar za niezłożenie deklaracji. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże w prawidłowym rozliczeniu dochodów oraz skorzystaniu z możliwych ulg wynikających z umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatków lub przygotowaniu odpowiednich dokumentów? Skorzystaj z naszych usług doradztwa podatkowego i prawego online. Oferujemy profesjonalne porady oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych pism, dostosowanych do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
2. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »