Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel na Allegro a urząd skarbowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-02-26

Problem dotyczy mojej córki, która przez kilka lat handlowała na Allegro. Córka nie zarejestrowała działalności i nie płaciła podatków. W końcu zainteresował się nią urząd skarbowy. Otrzymywała wezwania z urzędu, lecz ich nie odbierała. Córka przestraszyła się sytuacji, w której się znalazła, więc sprzedała mieszkanie i wyjechała za granicę. Otrzymałem informację, że za tydzień odbędzie się sprawa karna o przestępstwo skarbowe. Córka boi się wrócić do kraju. Co jej grozi, czy warto się ukrywać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Handel na Allegro a urząd skarbowy

Uchylanie się od opodatkowania 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2013.186 j.t. ze zm., dalej jako K.k.s.), a dokładniej art. 54 § 2 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie – gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Najniższa liczba stawek wynosi 10.

Wymieniona powyżej mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2009 r. było to 255 200 zł, a w kolejnych latach kwota wzrastała, aż do 350 000 obecnie).

Wysokość grzywny za uchylanie się od opodatkowania 

Grzywna ww. za przestępstwo skarbowe określona jest w stawkach dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności), a stawka dzienna w 2015 r. to od 58,33 zł do 23 332 zł. Grzywna więc może wynieść od 583 zł i 30 gr do 16 799 040 zł. Co jest kluczowe, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Upraszczając, grzywna ma być proporcjonalna do przewinienia i możliwości płatniczych sprawcy.

Jak uniknąć konsekwencji karnoskarbowych?

Konsekwencji karnoskarbowych można było uniknąć w porę składając czynny żal, teraz jednak jest już na to zbyt późno. Rozważać można tu ew. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub nawet ubieganie się o to, by sąd odstąpił od wymierzenia kary, co wymaga spełnienia szeregu warunków, a podstawowymi są tu aktywny udział córki w sprawie i niestety co do zasady: uiszczenie całości należności publicznoprawnej.

Postępowanie przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego przebywającego stale za granicą

Musi Pan pamiętać, że postępowanie przeciwko córce jako domniemanemu sprawcy przestępstwa skarbowego przebywającego stale za granicą (albo gdy nie można ustalić jej miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju), toczyć się może podczas jej nieobecności. Prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznaczy nieobecnej córce obrońcę z urzędu, trudno jednak sobie wyobrażać, by jako nieznający sprawy i stanowiska córki miał realne szanse na zmianę rozstrzygnięcia na korzystniejsze.

Konieczność zapłaty zaległości podatkowej a przedawnienie zobowiązania podatkowego

Zupełnie odrębną sprawą jest konieczność zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami, która powstała i została określona (lub ustalona to zależy od trybu w jakim toczyło się postępowanie) w decyzji organu podatkowego. W teorii zobowiązanie podatkowe przedawni się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Niemniej jednak bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (o którym obecnie podatnik musi zostać zawiadomiony), jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; po zawieszeniu bieg terminu przedawnienia biegnie dalej, od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Zatem okres przedawnienia znacznie się wydłuża, a może wydłużyć się jeszcze bardziej na skutek zastosowania środka egzekucyjnego (o którym podatnik został zawiadomiony), gdyż wtedy bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo (nowe 5 lat). W praktyce zatem sprytny komornik może przez dziesięciolecia utrzymywać zobowiązanie jako nieprzedawnione. Tu dodam, że fakt, iż córka wyjechała niekoniecznie może uchronić ją przed egzekucją. Istnieją bowiem procedury umożliwiające egzekucję z jej majątku za granicą np. w uproszczeniu fiskus kraju, w którym przebywa będzie ją ścigał tak, jak podatnika z własnego kraju.

Oczywiście rada typu, że dla przyszłości córki najlepiej zmierzyć się z zadłużeniem i spłacić je (w całości bądź w ratach) jednocześnie biorąc (najlepiej wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem) udział w postępowaniu przed sądem w sprawie karnej skarbowej, jest oczywista, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak trudna do wykonania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »