Przychody z reklam internetowych jako przychody z innych źródeł

Autor: Marcin Sądej

Mam 20 lat, jestem uczniem. Od dwóch lat uzyskuję comiesięczny, pasywny przychód z reklam umieszczonych w grze mobilnej z pomocą Google Admob. Od tego miesiąca przekroczę próg 1500 zł (który się pewnie utrzyma przez najbliższe miesiące). Dodatkowo cały ten czas pracuję w firmie na umowie-zleceniu. W zeszłym roku uznałem przychód od Google Admob za „inne źródła” i płaciłem zaliczki na podatek według skali po przekroczeniu wolnej kwoty od podatku. Po zakończonym roku wypełniłem PIT-37. Chciałbym się upewnić, czy muszę zakładać działalność gospodarczą (jeżeli dochód z reklam jest całkowicie pasywny), oraz czy dotychczasowy sposób rozliczenia podatkowego jest poprawny, tzn.: Google Admob jako „inne źródła” według skali podatkowej (30 tys. zł wolne od podatku), oraz umowa-zlecenie (PIT zerowy „ulga dla młodych”).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przychody z reklam internetowych jako przychody z innych źródeł

Przychód z wyświetlania reklam na YT przez osoby prywatne jako przychód z innych źródeł

Z perspektywy organów podatkowy rozlicza się Pan poprawnie. Natomiast innego zdania są w tym przypadku sądy administracyjne. Jeżeli jednak nie zamierza Pan wchodzi w spór z fiskusem i pozostać w zgodzie z ich stanowiskiem, to zasadnie rozlicza Pan przychody z reklam jako przychody z innych źródeł.

Dodatkowo wskażmy, że zarówno w ocenie fiskusa, jak i w ocenie sądów w żadnym z tych przypadku nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Organy podatkowe uznają, że przychody z wyświetlania reklam na YT przez osoby prywatne stanowią przychody z tzw. innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Jest to inne źródło przychodu niż najem czy też działalność gospodarcza.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 27.08.2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.479.2020.1.MR:

„Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie stwierdzić należy, że wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z tytułu wyświetlania reklam nie można zakwalifikować do źródła przychodów »najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze«, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie istnieje zatem możliwość opodatkowania tego rodzaju przychodów na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca osobiście tworzy filmy (materiały wideo), które zamieszcza w serwisie... na swoim kanale. Nie umieszcza więc reklam na stronach internetowych, które są jego własnością.

Ponieważ uzyskiwanie przychodu w związku z czynnościami opisanymi we wniosku przez Wnioskodawcę nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy (tworzenie, montowanie i edycja filmów wideo przebiega w sposób nieregularny i niezorganizowany, w ramach hobby), jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

W konsekwencji dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu wyświetlania reklam podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umieszczanie reklam na stronie, która nie jest własnością użytkownika – interpretacje

Pismo z dnia 11.03.2019 r., wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.174.2019.1.ES:

„Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny wskazać należy, że wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę nie można zakwalifikować do źródła przychodów »najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze«, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawca nie umieszcza reklam na stronach internetowych, które są Jego własnością, są bowiem własnością organizatora (X).

Nie można też przyjąć, że źródłem osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów jest działalność gospodarcza, skoro przychody te Wnioskodawca osiąga akceptując wyświetlanie reklam podczas odtwarzania jego filmów na portalu X. Wnioskodawca nie jest autorem tych filmów reklamowych, nie ma wpływu na to, jakiej firmy reklamy będą wyświetlane w jego nagraniach, a wynagrodzenie otrzymuje za każde kliknięcie banera reklamowego przez osoby trzecie.

Powyższe oznacza, że wynagrodzenie wypłacane z tytułu wyświetlania reklam przy filmach Wnioskodawcy na portalu X należy zaliczyć do umów nienazwanych, w przypadku których stosunki prawne regulowane tą umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom.”

Kwalifikacja przychodów z tytułu udostępniania powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną

Podkreślić należy, że w dniu 5 września 2014 r. Minister Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał interpretację ogólną Nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 dotyczącą kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną. W interpretacji tej Minister Finansów dokonał kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania, poza działalnością gospodarczą, powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną oraz stwierdził, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.

Jednak w ocenie organów podatkowych nie jest możliwe zakwalifikowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wyświetlania reklam do źródła przychodów „najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze”.

Przychód z wyświetlania reklam a działalność gospodarcza

Jeśli taki przychód nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Winny być wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł. Nie jest w takim przypadku koniecznie opłacanie miesięcznych zaliczek na podatek.

Nieco inne stanowisko prezentują w tym zakresie sądy administracyjne, np. wyrok WSA w Warszawie, III SA/Wa 25/10 WSA, które akcentują, że w tym przypadku należy przychody z wyświetlania reklam zaliczyć do przychodów z najmu (czyli de facto powinny być rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w PIT-28 wg stawki 8,5% przychodu). Jednakże organy podatkowe nie akceptują takiego stanowiska, czego przykładem są powyższe interpretacje, w których wprost odrzucono uzasadnienie wyroków sądowych.

Hobby, które przynosi dochody

Przechodząc zatem do podsumowania: niekoniecznie Pana przychody z wyświetlanie reklam muszą stanowić pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli bowiem nie jest to aktywność prowadzona w sposób ciągły oraz zorganizowany i dokonywana jest w ramach majątku prywatnego jako hobby, to w ocenie organów podatkowych mamy do czynienia z przychodem z innych źródeł, który rozliczany jest według skali podatkowej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 (inaczej sądy administracyjne, które kwalifikują przychód do najmu).

W rezultacie poprawnie rozlicza Pan przychody z wyświetlania reklam jako przychody z innych źródeł oraz przychody z umowy-zlecenia jako zwolnione w oparciu o ulgę dla młodych.

Formularz PIT-36 zamiast PIT-37 – brak płatnika

Nie jest to jakiś poważny błąd, ale rozliczenia powinien Pan dokonywać na formularzu PIT-36. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z objaśnieniami PIT-37 służy wyłącznie podatnikom, którzy w roku podatkowy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów).

W zakresie Pana przychodów z innych źródeł nie występuje płatnik, ponieważ samodzielnie jako podatnik opłacał Pan zaliczki na podatek i rozliczał podatek. Nie występuje tu zatem instytucja płatnika.

Nie jest to błąd powodujący jakiekolwiek negatywne konsekwencje podatkowe, ale w mojej ocenie w opisany sposób powinien się Pan rozliczać z całości dochodów przy pomocy PIT-36.

Pismo z dnia 26.07.2022 r. wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL2-2.4011.430.2022.2.IM, PIT od udostępnienia miejsca w internecie na reklamy:

„Wynagrodzenia otrzymanego przez Pana nie można również zakwalifikować do źródła przychodów »najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze«, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie umieszcza Pan reklam na stronach internetowych, które są Pana własnością. Reklamy są bowiem umieszczane na kanale, którego właścicielem jest A.

Ponieważ uzyskiwanie przychodu w związku z czynnościami opisanymi we wniosku nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Winny być wykazane w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł.

Reasumując: prawidłowo rozlicza Pan dochód z A w PIT-36 jako dochód z innych źródeł. Jednocześnie prowadzona przez Pana działalność polegająca na udostępnianiu kanału na A i związanym z tym wyświetlaniem reklam nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie skutkuje powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »