Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi opiekuńcze a podatek VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-12-17

Mam pytanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w Niemczech. Usługi wykonywane są przez delegowane opiekunki zatrudnione przez naszą firmę na podstawie umowy-zlecenia. Usługa opiekuńcza obejmuje także sprzątanie. Czy takie usługi trzeba opodatkować podatkiem VAT? Słyszałam, że mają być jakieś zmiany w tej kwestii, ale nie wiem, czy to prawda.

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Niemniej jednak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

 

Wykonywanie usługi poza granicami kraju, o ile równoznaczne jest z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (w myśl ustawy o podatku od towarów i usług), w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega.

 

Znaczenie ma, kto jest nabywcą usługi. Zakładając, że usługi opieki nabywają osoby fizyczne niebędące podatnikami podatku od wartości dodanej w Niemczech, zastosowanie znajdzie art. 28c ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi on, iż miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n – czyli z zastrzeżeniami niemającymi dla sprawy znaczenia).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Zatem miejscem opodatkowania opisanej usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczonej w miejscu ich zamieszkania przez podmiot niewymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 22, jest Polska, a dokładniej miejsce, w którym Pani firma posiada siedzibę działalności gospodarczej.

 

W Polsce zwolnieniu przedmiotowemu od podatku VAT podlegają, jak już wskazywałem i co zapewne jest Pani wiadome, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana.

 

Zgodnie z ust. 17 ww. art. 43 omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

 

Niemniej jednak na podstawie ust. 17a art. 43 ww. ustawy omawiane zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Art. 43 ust. 17a ustawy o VAT dodany został do ustawy przez art. 1 pkt 13 lit. e) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 kwietnia 2011 r.

 

W piśmie z dnia 29 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygnatura: IBPP1/443-479/11/LSz) wskazuje:

 

„Usługi porządkowe świadczone są wyłącznie w ramach usług opiekuńczych, zaś zawierana umowa przewiduje ich świadczenie w ramach kompleksowej usługi opiekuńczej. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nie świadczy odrębnych (samodzielnych) usług porządkowych. Z uwagi na fakt, iż często podopieczni mają różnego rodzaju zaburzenia ruchowe, niezbędnym elementem usługi jest uporządkowanie mieszkania podopiecznego, których to czynności on sam nie może wykonać.

 

Analizując możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez dany podmiot usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczonych w miejscu ich zamieszkania, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT, bowiem w przypadku zastosowania zwolnienia w oparciu o ww. przepis brak jest podstaw do dalszego badania spełnienia bądź nie warunków określonych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, bowiem odnosi się on do usług innych niż wymienione w punkcie 22 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Ponadto usługi opieki świadczone przez Wnioskodawcę wykonywane są w domu podopiecznego oraz w miejscowości będącej miejscem zamieszkania osoby podopiecznej. Wszystkie czynności porządkowe świadczone przez Wnioskodawcę są wykonywane tylko w takim zakresie, w jakim są niezbędne do wykonania kompleksowej usługi opiekuńczej nad podopiecznym. Wnioskodawca nie świadczy odrębnych (samodzielnych) usług porządkowych, bowiem są świadczone wyłącznie w ramach usług opiekuńczych.

 

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz wskazany wyżej stan prawny, należy stwierdzić, że jeśli usługi opieki świadczone przez Wnioskodawcę wykonywane są w domu podopiecznego oraz w miejscowości będącej miejscem zamieszkania osoby podopiecznej, a czynności porządkowe są wykonywane tylko w takim zakresie, w jakim są niezbędne do wykonania kompleksowej usługi opiekuńczej nad podopiecznym, to usługi takie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT”.

 

Reasumując, usługa porządkowa podlega zwolnieniu, jeśli jest:

 

  • częścią usługi opiekuńczej lub
  • usługą ściśle związaną z usługą opiekuńczą.

 

Czy spełnia jedną z ww. przesłanek i podlega zwolnieniu, czy też nie spełnia żadnej z nich i podlega opodatkowaniu, moim zdaniem zależy od konkretnego przypadku. Jeśli np. stopień niepełnosprawności nie pozwala osobie niepełnosprawnej na sprzątanie, moim zdaniem sprzątanie połączone z usługą opieki może korzystać ze zwolnienia, bowiem celem takiej kompleksowej usługi jest właśnie opieka nad niepełnosprawnym i poprawa warunków jego egzystencji.

 

Brak jest w chwili obecnej oczekujących na wejście w życie ustaw nowelizujących ustawę o podatku od towarów i usług w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »