Sprzedaż monet kolekcjonerskich a podatek

Autor: Aleksander Słysz

Chciałbym otworzyć sklep internetowy i sprzedawać monety kolekcjonerskie na portalach typu Allegro, eBay. Jakie są koszty prowadzenia takiej działalności? Jaki podatek powinienem wybrać? Czy za kupowane okazyjnie monety musiałbym dostawać zawsze paragon?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich a podatek

Sprzedaż monet kolekcjonerskich na internetowych portalach sprzedażowych

Z Pana opisu wynika, iż ma to być pewnego rodzaju mikrodziałalność gospodarcza. Niemniej jednak jej niewielki rozmiar nie powoduje dodatkowych ułatwień podatkowych, więc należy o takiej działalności myśleć tak jak standardowej działalności gospodarczej. Tym samym będzie Pan miał do czynienia z kosztami, które zależą od Pana działań (koszty uzyskania przychodu jak np. koszty lokalowe, towarów, prowadzenia księgowości itp.), i tymi, które w zasadzie od nich nie zależą (składki tzw. ZUS).

Warto pamiętać, że do sprzedaży monet (klasyfikowanej jako PKWiU 32.11.10.0) nie znajduje zastosowania zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług, albowiem monety (32.11.10.0) znajduję się w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. na liście towarów, do których zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich a podatek VAT

W pewnych warunkach można dostawę monet opodatkować podatkiem VAT na zasadzie marży. Zgodnie z artykułem 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie przedmiotów kolekcjonerskich w tym takich, które posiadają wartość numizmatyczną, nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym. Powyższe ma zastosowanie do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Ponadto opodatkować marżą można dostawy:

 1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;
 2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
 3. dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.

Ze zwolnienia przedmiotowego w VAT (art. 43 ust. 1 pkt 7) korzystają nadal transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży monet kolekcjonerskich

W kwestii opodatkowania dochodu, jeśli będzie Pan sprzedawał również, w pewnym uproszczeniu, monety nie tylko krajowe, które są wartościami dewizowymi (zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa), to opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów jest wyłączone. Pozostanie zatem Panu w zasadzie tylko opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie poza zasadami ogólnymi (czyli progresja 18% i 32%) może Pan wybrać podatek liniowy 19%. To drugie rozwiązanie jest korzystne w zasadzie przy dochodzie rocznym powyżej około 90 000 złotych.

W kwestii dowodów zakupu, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, należy kierować się Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które w § 12 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 stanowi, że podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in.:

 1. faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej"fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
 2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy)
  2. uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  3. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  4. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  5. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
   – oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Inne dowody księgowe określa § 13 i § 14 rozporządzenia. Wynika z powyższego, że co do zasady paragonem fiskalnym nie może być udokumentowany zakup towarów handlowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »