Zakup srebra lub złota na platformie internetowej a podatki

Autor: Marcin Sądej

Czy przy zakupie srebra lub złota na platformie internetowej płacę VAT albo coś innego? Na stronie piszą, że się nie płaci, ale mam problem ze zrozumieniem tego posiadania, bo przecież w Polsce, kupując srebro, płacimy VAT. Chyba nie jestem do końca posiadaczem?
Jak wygląda rozliczenie się potem w przypadku zarobku z takiego srebra lub złota? Przychody z kapitałów pieniężnych na PIT? Jak to rozliczyć, przewalutowania, przelewy itd.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup srebra lub złota na platformie internetowej a podatki

Zbycie rzeczy ruchomych czy inwestycja kapitałowa?

W opisanym przypadku należy rozważyć, czy mamy do czynienia z potencjalnym zbyciem rzeczy ruchomych, czy też z inwestycją kapitałową (kapitałami pieniężnymi w rozumieniu ustawy PIT).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast inwestycje kapitałowe są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym (tzw. podatek Belki) niezależnie od terminu, jaki upływa między nabyciem a zbyciem.

Złoto i srebro jako przedmiot transakcji na platformie

Zgodnie z regulaminem zawartym na stronie przez Pana podanej:

„Złoto i srebro, które kupujesz za pośrednictwem BullionVault, pozostają w miejscu, w którym się znajdowały w momencie, kiedy dokonałeś zakupu (wybierając jednocześnie lokalizację).

Złoto i srebro przechowywane jest w postaci dokładnie zważonych i ponumerowanych sztab w formie ogólnie akceptowanej dla rozliczenia na danym rynku przez miejscowych profesjonalistów”.

„Twoje złoto i/lub srebro przechowywane są w skarbcach prowadzonych przez odpowiedniego Operatora Skarbców, na mocy Umowy o Przechowywanie [»Storage Agreement«] między BullionVault a każdym z Operatorów.

W każdej z tych Umów Operator Skarbca uznaje, że Twoje złoto i srebro jest przedmiotem przechowania [w rozumieniu angielskiego terminu prawnego bailment]”.

„Wyrażasz zgodę na to, że – gdy transakcja odbywa się wewnątrz systemu BullionVault – sprzedane złoto i srebro zostanie w Twoim imieniu i z Twojego upoważnienia dostarczone kupującemu wewnątrz pomieszczeń zarządzanych przez Via Mat, co zakończy świadczenie dla Ciebie usługi przechowywania [bailment] ilości sprzedanej właśnie, zgodnie z Twoją instrukcją składaną wyłącznie w BullionVault. Wyrażasz zgodę, aby zapisy i dane dotyczące zawiązania i rozwiązania stosunku przechowywania były gromadzone wyłącznie przez BullionVault, podczas gdy złoto i srebro fizycznie znajduje się przez cały ten czas w pomieszczeniach Operatora Skarbców.

Dysponujesz prawem do podjęcia ze skarbca swojego złota, skarbca i platyny, ale przyjmujesz do wiadomości, że serwis BullionVault nie został zaprojektowany głównie w celu dostawy wysyłkowej lub dostarczania fizycznego kruszcu do rąk własnych danego użytkowania”.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami są wyłącznie przedmioty materialne. Natomiast z zaznaczonych powyżej fragmentów wynika, że przedmiotem transakcji jest fizyczne złoto oraz srebro, które jest w określonym miejscu przechowywane. Właściciel ma potencjalną możliwość podjęcia z miejsca przechowywania zakupionego złota, co w mojej ocenie również podkreśla, że dochodzi tutaj do nabycia rzeczy materialnej rozumianej jako fizyczny kruszec. Powyższe znajduje również potwierdzenie na stronie BullionVault, gdzie wskazano wprost:

„Pamiętaj, że – jak cały londyński rynek fizycznego złota inwestycyjnego – BullionVault nie podlega regulacjom właściwym instytucjom stricte finansowym, ze względu na status prawny fizycznego złota odmienny od instrumentów finansowych”.

W mojej ocenie na podstawie powyższego nie można zatem wnioskować, że mamy do czynienia z zagranicznym funduszem inwestycyjnym ETF. Z treści regulaminu wynika bowiem, że przedmiotem transakcji jest fizyczne złoto lub srebro.

Warto wskazać, że również podobnie orzekały organy podatkowe w analogicznych sytuacjach. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 02.02.2012 r., nr ITPB1/415-1104/11/TK:

„Wnioskodawca zamierza nabyć złoto inwestycyjne w postaci sztabek, które w przyszłości może zostać sprzedane. Zarówno nabycie jak i zbycie złota inwestycyjnego nie będzie następowało w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca zamierza nabyć złoto w postaci materialnej – sztabek złota, np. z Mennicy Polskiej lub innej instytucji oferującej sprzedaż złota. Nabycie sztabek złota może zostać dokonane przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zamierza nabyć złota za pośrednictwem portalu internetowego. Wnioskodawca będzie właścicielem zakupionych sztabek złota. Będzie posiadał sztabki złota materialnie. Jako właściciel sztabek złota będzie mógł nimi swobodnie dysponować. Ze względów bezpieczeństwa rozważa oddanie sztabek złota na przechowanie do depozytu np. w banku. Jednakże nawet w takiej sytuacji (złożenie sztabek złota do depozytu), sztabki złota będą mogły zostać wydane Wnioskodawcy na każde jego żądanie”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpłatne zbycie sztabek złota i srebra jako źródło przychodów

„Z powołanych przepisów wynika, iż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy rzeczy ruchome (sztabki złota). Jednakże z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas dochód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane uregulowania prawne uznać należy, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży sztabek złota, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup”.

Sprzedaż złota i srebra bez podatku

Podsumowując powyższe, w mojej ocenie w Pani przypadku znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT, co oznacza, że po upływie 6 miesięcy może Pani dokonać sprzedaży srebra bez podatku.

W przypadku sprzedaży przed upływem 6 miesięcy podatek płatny jest od dochodu stanowiącego różnicę między przychodem ze sprzedaży a kosztem zakupu. Zgodnie z art. 11a ustawy PIT przeliczenia wartości dokonuje się po kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu lub sprzedaży. Sprzedaż jest opodatkowana na zasadach ogólnych (17% lub 32%, gdy podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł). Rozliczenia podatku dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego po roku osiągnięcia dochodu.

Umowa przechowania złota lub srebra zawarta z platformą internetową

W dalszej części regulaminu czytamy:

„Twoje złoto i/lub srebro przechowywane są w skarbcach prowadzonych przez odpowiedniego Operatora Skarbców, na mocy Umowy o Przechowywanie [»Storage Agreement«] między BullionVault a każdym z Operatorów.

W każdej z tych Umów Operator Skarbca uznaje, że Twoje złoto i srebro jest przedmiotem przechowania [w rozumieniu angielskiego terminu prawnego bailment]”.

Z powyższego wynika, że bailment to angielski odpowiednik polskiej umowy przechowania. Zgodnie z art. 835 Kodeksu cywilnego przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Podmiot, który oddaje rzecz na przechowanie, musi dysponować określonym tytułem prawnej do tejże rzeczy. Najczęściej to właściciel danej rzeczy oddaje ją przechowawcy w ramach takiej umowy.

Z powyższego wynika zatem, że nabywa Pani złoto/srebro i podpisuje umowę przechowania. Potwierdza to poniższy fragment regulaminu:

„Wyrażasz zgodę na to, że dotyczących Twojego złota i srebra transakcji dokonujesz poprzez system BullionVault, a w chwili zakupu kruszec zostaje Ci w sensie prawnym dostarczony przez sprzedającego wewnątrz pomieszczeń odpowiedniego Operatora Skarbców, przechodząc natychmiastowo w relację przechowywania [bailment] Twojej własności; instrukcje transakcji składasz wyłącznie za pośrednictwem BullionVault. Od tego momentu Operator Skarbca zgadza się działać jako custodian ("strażnik") Twojego fizycznego złota i/lub srebra tak długo, jak długo nie złożysz (znów wyłącznie za pośrednictwem BullionVault) instrukcji rozwiązującej usługę przechowywania (bailment) w odniesieniu do ilości sprzedanej”.

Oraz:

„BullionVault daje Ci możliwość posiadania konkretnej, określonej sztaby złota lub srebra na Twoją wyłączną własność”.

„BullionVault potwierdza, że w każdej »Umowie o przechowywanie« [Storage Agreement] każdy Operator Skarbców przyjmuje do wiadomości, że przechowywane na warunkach tej umowy złoto i/lub srebro jest alokowaną własnością klientów BullionVault lub samego BullionVault”.

Rozliczenie sprzedaży złota i srebra pod kątem podatku VAT

Odnośnie natomiast kwestii podatku VAT z tytułu zakupu to trzeba mieć na uwadze, że unijny mechanizm opodatkowania podatku VAT opiera się na zasadzie terytorialności. Otóż w przypadku dostawy towarów, które są niewysyłane i nietransportowane do nabywcy (a z takim przypadkiem mamy do czynienia ponieważ kruszec pozostaje w Wielkiej Brytanii) miejscem opodatkowania jest kraj położenia towarów. Oznacza to, że miejscem opodatkowania jest Wielka Brytania, a nie Polska. Kwestia to jest zatem regulowana przez brytyjskie prawo podatkowe, zaś sama transakcja nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT. Trudno mi wypowiadać się na temat brytyjskiego systemu podatkowego – możliwe, że tam transakcje sprzedaży srebra są zwolnione z podatku VAT. Z pewnością jednak nie ma Pani żadnych obowiązków co do podatku VAT w zakresie polskich przepisów podatkowych.

Szczegółowa analiza rozliczenia zakupu/sprzedaży złota i srebra

Przechodząc zatem do odpowiedzi na poszczególne pytania:

Ta transakcja nie podlega pod polski, lecz pod brytyjski podatek VAT. Możliwe, że w zakresie prawa brytyjskiego przy tej transakcji nie występuje VAT. Niestety nie wypowiadamy się na temat innych systemów prawnych.

W mojej ocenie z treści regulaminu wynika, że jest Pani właścicielem, który dodatkowo podpisuje umowę przechowania (bailment).

W mojej ocenie nie jest to przychód z kapitałów pieniężnych, lecz odpłatne zbycie rzeczy ruchomych. Zasady rozliczania i przewalutowania wskazałem w treści.

W mojej ocenie z treści regulaminu wynika, że jest Pani właścicielem, który dodatkowo podpisuje umowę przechowania (bailment). W mojej ocenie nie można tu mówić o ETF.

ETF faktycznie są rozliczane jako kapitały pieniężne 19% podatkiem od dochodu z ich sprzedaży na formularzu PIT-38. Nie ma znaczenia, czy jest to srebro czy złoto pod względem podatkowym – mechanizm rozliczenia ETF jest taki sam. Nie za bardzo rozumiem co oznacza zwrot, ze ETF można odpisać od podatku? Żaden przepis prawa nie daje takiej możliwości. W zasadzie wszystkie informacje na temat sposobu rozliczenia sprzedaży zagranicznego ETF są wskazane w przywołanym przez Panią artykule. W mojej ocenie nie jest to ETF, więc nie odnosiłem się do tej kwestii w analizie.

Podkreślam, że powyższe jest moją opinią w sprawie, a celem uzyskania oficjalnego stanowiska fiskusa w tej kwestii zachęcam do wystąpienia z własnym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. Jak powszechnie wiadomo, jest to obecnie jedyna droga do uzyskania oficjalnego zdania aparatu państwowego na dany temat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »