Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości

Autor: Aleksander Słysz

W 2006 r. mama żony podarowała nam działkę ze starą stajnią. Nie płaciliśmy podatku od nieruchomości. Później wybudowaliśmy (w 2010 r.) nasz dom na tej działce. W zeszłym miesiącu wystąpiliśmy o pozwolenie na rozbiórkę stajni. Niedługo potem otrzymaliśmy wezwanie i wniosek o wydanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Zaznaczono nam, by dopisać, że informacja jest składana po raz pierwszy i dopisać „za lata 2006–2013”. Po jakim czasie przedawnia się podatek od nieruchomości (chyba po 3 latach)? Za jakie lata będziemy musieli go zapłacić? Jak najlepiej uzupełnić te dokumenty, by wyszło dla nas jak najkorzystniej? Czy warto przeciągać sprawę do końca roku, by uzyskać kolejny rok zwolnienia z podatku? Czy grożą nam jakieś konsekwencje za dotychczasowe niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania? Czy ja i żona jesteśmy „właścicielami”, czy „współwłaścicielami”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości

Przedawnienie się zobowiązania podatkowego

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W opisanym przez Pana przypadku zobowiązanie podatkowe jeszcze nie powstało, więc trudno mówić o jego wygaśnięciu przez przedawnienie.

Zobowiązanie podatkowe powstają, jak stanowi Ordynacja podatkowa, z dniem:

  1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
  2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Zobacz też: Kara za niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe od nieruchomości?

W opisanej sytuacji dotyczącej podatku od nieruchomości zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala (tak jest zasada) w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Decyzję tę organ wydaje na podstawie danych, które państwo byli zobowiązani przedstawić, osoby fizyczne osoby fizyczne (poza pewnymi wyjątkami) są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Niedopełnienie obowiązku informacji podatkowej

Państwo obowiązku informacyjnego nie dopełnili, obecnie w ramach tzw. czynności sprawdzających organ wzywa Państwa do złożenia informacji, bowiem nie została złożona mimo takiego obowiązku – uprawnienie organu do tego wezwania wynika z art. 274a ustawy Ordynacja podatkowa.

Organ ma ciągle prawo wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Za jaki okres wstecz? Poniekąd słusznie wskazał Pan, że zobowiązanie podatkowe, powstające z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednak ten 3-letni okres nie dotyczy opisanej przez Pana sytuacji, bowiem „jeżeli podatnik:

  1. nie złożył deklaracji (informacja, którą mieli państwo złożyć to również deklaracja) w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
  2. w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
    – zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

Czy organ podatkowy może doliczyć podatek od nieruchomości za lata wstecz?

Reasumując, organ podatkowy ma możliwość wydania decyzji ustalającej do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Zatem można wydawać jeszcze decyzje dotyczące 2008 roku i oczywiście lat kolejnych. Dopiero gdy decyzja ustalająca zostanie wydana i doręczona, powstanie zobowiązanie podatkowe, którego termin przedawnienia będzie wynosić 5 lat. Jako że nie powstało jeszcze zobowiązanie podatkowe, nie ma od czego naliczać odsetek.

Odnośnie upływu 7-dniowego terminu, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło – czyli nie liczy Pan dnia , w którym pismo zostało odebrane. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jedynie jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Małżeńska wspólność majątkowa to rodzaj współwłasności, więc są Państwo współwłaścicielami, lecz jest to wspólność bezudziałowa.

Nieujawnienie podstawy opodatkowania

Musi Pan pamiętać również, że nieujawnienie podstawy opodatkowania, niezłożenie deklaracji powodujące narażenie podatku na uszczuplenie, to czyn karalny, odpowiednie sankcje przewiduje kodeks karnoskarbowy i uzależnione są one od wysokości podatku narażonego na uszczuplenie. Najczęściej, w podobnych do Pana sprawach, kończy się grzywną za wykroczenie skarbowe (od 160 zł do 3200 zł), przy czym mandatem karnym można nałożyć grzywnę do wysokości 3200 zł.

Odnośnie przeciągania sprawy, w podobnych sytuacjach – czego robić nie wolno – podatnicy starają się przedłużać czynności, by decyzja wydana została jak najpóźniej, a następnie nie odebrać decyzji przed końcem roku. Pomijając nawet fakt, że jest to działanie sprzeczne z prawem, na ogół jest nieskuteczne, bowiem, w pewnym uproszczeniu, z art. 150 Ordynacji wynika tzw. fikcja doręczenia i nawet nieodebranie decyzji spowoduje, że organ uzna ją za doręczoną, jeśli przed końcem 2013 roku przeleży nieodebrane 14 dni na poczcie lub w urzędzie miasta. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »