Zakup towarów z Chin i sprzedaż w Polsce

Autor: Marcin Sądej

Rozważam założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Towar planuje zamówić przez portale takie jak Aliexpress (najczęściej Chin). Jak powinien dokumentować zakup? Sprzedający nie zawsze wystawiają fakturę – co wtedy? Jeżeli sprzedawca jednak ją wystawi, to czy jest ona uznawana w Polsce? Zakładając, że towar trafi do mnie przez Pocztę Polską/Kuriera nieoclony, czy mam obowiązek gdzieś go zgłosić do oclenia? Jak mogę oszacować wielkość cła? Czy posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe? Czy sprzedaż w internecie jest opodatkowana według skali podatkowej, czy istnieje jakiś bardziej dogodny sposób opodatkowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup towarów z Chin i sprzedaż w Polsce

Dokumentowanie wydatków poniesionych na zakup towarów

W kwestii sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na zakup towarów sięgnąć należy do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak stanowi § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami. Należy jednak wskazać, że brak faktury nie wyłącza definitywnie możliwości ujęcia w kosztach wydatku. Jak bowiem czytamy w § 12 ust. 2 rozporządzenia, „podstawą zapisów w księdze są także inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie”.

W konsekwencji, jeżeli otrzyma Pan od sprzedawcy z Chin dokument spełniający kryteria określone w lit. a–d powyższego wyliczenia, to tego typu wydatek na zakup może Pan ująć w kosztach podatkowych. Nie ma możliwości ujęcia takiego wydatku w postaci dowodu wewnętrznego sporządzonego przez kupującego. Jak bowiem wynika § 14 ust. 2 rozporządzenia, „dowody wewnętrzne mogą dotyczyć wyłącznie:

1) zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

2) zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

3) wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

5) kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;

6) zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;

7) wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;

8) opłat sądowych i notarialnych;

8a) opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.;

9) wydatków związanych z parkowaniem samochodu”.

Dodatkowo wskazać należy, że jeżeli otrzyma Pan fakturę od chińskiego dostawcy, to będzie ona akceptowana przez polski urząd skarbowy. Faktura VAT jest prawidłowa nawet jeżeli została wystawiona przez podmiot zagraniczny. W razie gdyby faktura byłą wystawiona w języku obcym, to na podatniku spoczywa ewentualny obowiązek przetłumaczenia faktury na język polski.

Zobacz też: Sprzedaż towaru na Ukrainę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Towary dostarczane przez pocztę lub kuriera

Inaczej wygląda kwestia, gdy towar trafi do Pana za pośrednictwem poczty, a inaczej za pośrednictwem kuriera.

W przypadku otrzymania przesyłki poprzez Pocztę Polską, to poczta jest zobowiązana do pobierania cła z tytułu importu. Pan nie musi w takim przypadku dokonywać zgłoszenia celnego.

Jak bowiem wynika z art. 65a Prawa celnego, „w przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwanego dalej »operatorem«, przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki”. Wskazać jednakże trzeba, że powyższy przepis obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy przesyłkę dostarcza Poczta Polska. Pobieranie należności przez operatora pocztowego zwalnia odbiorców paczek z obowiązku samodzielnego regulowania należności i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów celnych. W sytuacji natomiast gdy towar dostarcza firma kurierska obowiązek rozliczenia cła spoczywa albo na tej firmie (która następnie może obciążyć kosztami klienta) albo na bezpośrednim importerze. W takim przypadku konieczne będzie dokonanie zgłoszenia celnego.

Wysokość cła i zwolnienia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w pewnych okolicznościach import będzie zwolniony z cła.

Zgodnie z przepisami art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych „zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. »Towary o niewielkiej wartości« oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się do:

a) wyrobów alkoholowych;

b) perfum i wód toaletowych;

c) tytoniu i wyrobów tytoniowych”.

W konsekwencji import towarów o wartości niższej niż 150 euro jest zwolniony z cła. W przypadku, gdy powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania, stosujemy stawkę celną właściwą dla importu danego towaru zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Ustalenie stawki celnej odbywa się poprzez system ISZTAR.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od powyższego obowiązku. Zgodnie bowiem z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z poz. 36 załącznika zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) .

Jeżeli zatem w zakresie sprzedaży dokonywanej przez Internet zostaną spełnione powyższe warunki, to będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Opodatkowanie sprzedaży przez internet

Nie ma wątpliwości co do tego, że sprzedaż przez internet oprócz opodatkowania na zasadach ogólnych może być opodatkowana w formie podatku liniowego, gdzie podatnika obowiązuje stała stawka 19%.

Dodatkowo rozważyć należy, czy sprzedaż internetowa może być opodatkowana w formie ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o podatku ryczałtowym działalność usługowa w zakresie handlu opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodu uzyskanego z tego tytułu. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy działalność usługowa w zakresie handlu polega na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku ryczałtu podatnik nie ma możliwości uwzględnienia żadnych kosztów podatkowych. Podatek jest płatny wyłącznie od kwoty przychodu. W konsekwencji, choć obowiązują niższe stawki podatku, to nie można tu ująć żadnych wydatków w rozliczeniu podatkowych (przykładowo na ryczałcie nie ujmie Pan wydatku na zakup towaru z Chin).

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która forma rozliczenia jest najbardziej opłacalna. Zależy to zawsze od konkretnej sytuacji danego przedsiębiorcy.

Dodatkowo może Pan rozważyć wybór opodatkowania w formie karty podatkowej. Jest to najprostsza forma rozliczenia podatku, ponieważ podatnik płaci stałą kwotę podatku co miesiąc, określoną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Należy jednak mieć na względzie, że również w przypadku karty podatkowej nie ma możliwości ujęcia jakichkolwiek kosztów podatkowych. Stawki karty zależne od wielkości miejscowości, w której znajdować się będzie siedziba działalności przesyłam w załączeniu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »