Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Monitoring jako odrębny środek trwały

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-12-25

Czy zakupiony system monitoringu o wartości 8 tys. zł, obejmującego teren części wspólnej wspólnoty można zaliczyć do jej środków trwałych i amortyzować? Jeśli nie, to czy wydatek będzie kosztem podatkowym wspólnoty? Pytanie dotyczy wspólnoty lokalowej a nie mieszkaniowej.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Wspólnota lokalowa na gruncie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie istnieje, jest tylko wspólnota mieszkaniowa, w praktyce jednak uznaje się, że wspólnota lokalowa i mieszkaniowa to taki sam podmiot. Przypomnę, że zgodnie z ww. przepisem ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. W doktrynie jasno wskazuje się, że: „Przedstawiona konstrukcja prawna dotyczy każdej wspólnoty właścicieli lokali, tak w budynku mieszkalnym, jak i w budynku, w którym nie ma ani jednego lokalu mieszkalnego. Nazwa „wspólnota mieszkaniowa” nie oddaje więc w pełni charakteru podmiotu powołanego do życia przez art. 6 u.w.l. Jest to w istocie wspólnota lokalowa, gdyż mieszkalna funkcja lokali nie wpływa na istnienie i funkcjonowanie tej wspólnoty, a brak funkcji mieszkalnych w budynku nie powoduje jej nieistnienia (por. uchwała SN z dnia 27 marca 2003 r., III CZP 100/02, OSNC 2004, nr 1, poz. 5)”. [Bończak-Kucharczyk, Ewa. Art. 6. W: Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer, 2016.]

W przypadku monitoringu należy sobie zdać pytanie, czy jest to element budynku, wyposażenie budynku, czy odrębny środek trwały. Ma to znaczenie, bowiem od dawna zauważa się w literaturze przedmiotu, że „(…) budynek nie stanowi środka trwałego wspólnoty, wobec czego nakłady poniesione przez wspólnotę nie będą powiększały wartości budynku, nie będzie to też inwestycja w obcym środków trwałym, gdyż każdy z członków wspólnoty jest współwłaścicielem budynku.(...)” [P. Ziółkowski QA 79905 Lex/el]. Często wskazuje się, iż: „Instalacje wewnątrzbudynkowe należy zwykle amortyzować jako wyposażenie budynku.(…) W praktyce jednak zwykle części sieci (czy to alarmowych, czy to monitoringu) są na tyle związane z budynkiem, że nie mogą być łatwo od niego oddzielone. Wówczas stanowią wyposażenie tych budynków (ich część składową) i nie mogą stanowić odrębnego obiektu inwentarzowego w rozumieniu Klasyfikacji Środków Trwałych. Wówczas instalacja alarmowa i monitoringu powinna być amortyzowana łącznie z budynkiem w ramach odpisów od jego wartości początkowej, na którą składały się będą również koszty ww. instalacji.” [K. Klimek, QA 445798, Lex/el]. Większość znanych mi podmiotów monitoring zazwyczaj traktuje jako odrębny od budynku środek trwały [tak np. R. Karol, QA 493723, Lex/el].

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując, w mojej ocenie monitoring stanowi część składową budynku tylko wtedy, gdy jest obiektywnie trwale związane z budynkiem, a na ogół tak nie jest, w takiej sytuacji takie składniki majątku stanowią odrębne środki trwałe.

Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U.2016.1888 t.j. dalej jako u.CIT], więc amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jeśli zatem spełnione są ogólne przesłanki dla kosztu, tj. wydatki są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, odpis amortyzacyjny może w mojej ocenie stanowić tu koszt uzyskania. Organy podatkowe często nieufnie podchodzą do rozliczeń wspólnot, ze względu na ryzyko odmiennej niż przedstawiona interpretacji można rozważyć wystąpienie przez wspólnotę z wnioskiem o indywidualną interpretację na druku ORD-IN w celu zminimalizowania ryzyka konfliktu z organem podatkowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania a ulga na własne cele mieszkaniowe

Dwoje moich pełnoletnich dzieci odziedziczyło po babci własnościowe spółdzielcze prawo do mieszkania, po 50% każde. Przed upływem 5 lat zdecydowały się je...

Rozliczenie PIT jako matka samotnie wychowująca dziecko

Jestem panną. Dwa lata temu urodziłam córkę. Z ojcem dziecka jesteśmy zameldowani pod tym samym adresem. Ojciec dziecka już od ponad roku nie ma pracy....

Podatek za zrzeczenie się służebności

15 lat temu mama darowała mi mieszkanie. W akcie notarialnym miała wpisaną służebność do tego mieszkania. Obecnie mama zrzekła się notarialnie tej...

Zamiana mieszkań w rodzinie a podatek

Mam pytania dotyczące zamiany mieszkań w rodzinie i związanego z tym podatku. Chciałbym wraz z żoną zamienić się mieszkaniami...

Czy mam zobowiązanie podatkowe w Polsce, gdy od 30 lat jestem rezydentem podatkowym w USA?

Jestem obywatelem polskim, ale od 30 lat rezydentem podatkowym w USA. 6 lat temu odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach i korzystałem z niego,...

Rozliczenie dochodu i straty z przychodów giełdowych

W 2015 r. wpłaciłem brokerowi 20 tys. zł, z czego osiągnąłem przychód na koniec roku 23 tys. zł, którego nie wypłaciłem. Od kwoty 23 tys. zł...

Rozliczenie dochodu z tworzonych modeli 3D

Niedawno stworzyłem kilka modeli 3D, które udostępniłem na stronie www. Jest to serwis pewnej firmy umożliwiający zakup takich modeli i innych narzędzi...

Czy odsetki od wyegzekwowanej kwoty zwolnione są z opodatkowania?

Wyrokiem sądu w sprawie cywilnej został mi zasądzony zwrot kwoty ponad 100 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia pozwu oraz zwrot...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »