Donos do urzędu skarbowego o wynajmie mieszkania bez płacenia podatku

Autor: Marcin Sądej

Wynajmowałam przez pół roku pokój, nie miałam podpisanej umowy i pozostałe dwie współlokatorki też jej nie mają. Wiem od nich, że właściciel nie odprowadza podatku z tytułu najmu. Po wyprowadzeniu się z mieszkania właściciel nie chce mi zwrócić kaucji w wysokości 1000 zł, mimo że tak się umówiliśmy. Nie pozostawił mi innego wyjścia, jak powiadomić urząd skarbowy o nieodprowadzaniu podatku od najmu. Jak napisać oficjalny donos na wynajmującego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Donos do urzędu skarbowego o wynajmie mieszkania bez płacenia podatku

Podatek od najmu prywatnego

W pierwszej kolejności wskażmy, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zasadniczo najem prywatny może być opodatkowany na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Przy czym, aby ryczałt był możliwy, konieczne jest przed rozpoczęciem wynajmu w danym roku złożenie stosownego oświadczenia oraz wpłata na właściwe konto. Skoro przez ostatnie lata właściciel nie opłacał podatku, to forma ryczałtowa jest dla niego niedostępna. Zatem podatek musi zostać rozliczony na zasadach ogólnych. To oznacza, że przychód z tytułu wynajmu jest pomniejszany o koszty podatkowe i w ten sposób ustalany jest dochód, który podlega opodatkowaniu stawką 18% (17% od 1 stycznia 2020) lub 32%, jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł.

Zobacz też: Niezgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego

Zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej – zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Terminem płatności podatku w przypadku najmu jest 30 kwiecień roku następującego po roku podatkowym. Każdy niezapłacony za dany rok podatek przekształca się w zaległość podatkową, od której biegną odsetki. Stawka odsetek wynosi 8% w skali roku. Odsetki naliczane są do dnia zapłaty kwoty podatku i zaległości.

Dodatkowo musimy podkreślić, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT – podatnicy osiągający dochody z tytułu najmu są zobowiązani do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Termin płatności tych zaliczek to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przychodu. Zatem w każdym miesiącu po otrzymaniu przychodu właściciel powinien uiścić zaliczkę na podatek z tytułu najmu. Jak podaje art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej – przepisy dotyczące zaległości stosuje się także do niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Od niezapłaconej w terminie zaliczki na podatek również naliczane są odsetki za zwłokę. Co jednak istotne, zaliczki na podatek są zobowiązaniem cząstkowym płatnym w trakcie roku. Po zakończeniu roku podatkowego same zaliczki wygasają, ponieważ mamy już do czynienia z rocznym zobowiązaniem podatkowym.

Przeczytaj też: Podatek od nieruchomości ile lat wstecz

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Konsekwencje nierozliczania podatku z tytułu najmu prywatnego

Chociaż same zaliczki przekształcają się w zobowiązanie roczne, które faktycznie można rozliczyć w zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia, to jednak organ podatkowy zachowuje prawo do naliczenia odsetek od niezapłaconych zaliczek. Jak bowiem podaje art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej – jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie – odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek.

Decyzja odsetkowa jest wydawana już po zakończeniu roku. W samej treści decyzji odsetkowej należy dokonać matematycznego wyliczenia wysokości konkretnej zaliczki, przy czym są one określane wyłącznie, aby ustalić kwotę odsetek, a nie po to, aby je egzekwować. Organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji odsetkowej.

Przepis wskazuje, że odsetki od zaliczek ustalane są na dzień złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym). Nieterminowa wpłata zaliczek oraz podatku jest także czynnością, która podlega pod Kodeks karny skarbowy (K.k.s.). Jest to czyn zabroniony określony w art. 54 K.k.s.

Donos do urzędu skarbowego

Powyżej opisałem skutki podatkowe nierozliczania podatku z tytułu najmu prywatnego. Należy wskazać, że przepisy prawa w żaden sposób nie regulują, w jaki sposób powinien wyglądać donos, co oznacza, że może on zostać sporządzony w dowolnej formie. Oczywiście aby donos był skuteczny, konieczne jest wskazane danych osobowych podatnika naruszającego przepisy podatkowe oraz zwięzły opis popełnionego czynu. Donos może być anonimowy, bowiem żaden przepis nie wymaga, aby pod takim dokumentem znajdował się podpis osoby donoszącej.

Musi mieć również Pani świadomość, że w przypadku skuteczności donosu i wszczęciu postępowania w sprawie właściciela nie będzie Pani informowana o przebiegu postępowania, ponieważ w tym przypadku nie jest Pani stroną postępowania. Nie zmienia to jednak faktu, że przeważnie donos jest skuteczny w tym sensie, że wywołuje zainteresowanie ze strony organów podatkowych. Jak zatem widać, nierzetelnemu właścicielowi grozi odpowiedzialność podatkowa za niezapłacony podatek wraz z odsetkami za zwłokę do 5 lat wstecz, jak również odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego za ukrywanie dochodów opodatkowanych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »