Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem pokoi, agroturystyka a podatek od nieruchomości

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-10-11

Jesteśmy małżeństwem, ale mamy rozdzielność majątkową. W domu prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokoi na jednym z pięter domu. Mąż na następnym piętrze prowadzi działalność agroturystyczną (wynajmuje 4 pokoje). Jaki podatek od nieruchomości zapłaci każde z nas?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem pokoi, agroturystyka a podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje w swojej treści różne stawki podatku od nieruchomości w zależności od celu do jakiego dana nieruchomość jest wykorzystywana.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy stawki podatku od budynków lub ich części wynoszą dla:

mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Dodatkowo art. 1a ust. 1 ustawy określa, co należy rozumieć poprzez działalność gospodarczą. W myśl tego przepisu jest to działalność, o której mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast ust. 2 stanowi, że za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:

1) działalności rolniczej lub leśnej;

2) wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5;

3) działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W konsekwencji na gruncie podatku od nieruchomości wynajem turystom pokoi gościnnych w liczbie nie przekraczających 5 nie jest działalnością gospodarczą. Nie jest to również cel mieszkalny. Oznacza to, że należy zastosować stawkę przewidzianą dla „pozostałych” budynków.

Podsumowując, w opisanym przez Panią przypadku będą miały zastosowanie trzy stawki podatku:

– do części mieszkalnej – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

– do działalności polegającej na wyjmie pokoi – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– do działalności agroturystycznej polegającej na wynajmie pokoi gościnnych – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Powyższe stawki mają charakter maksymalny. Rada gminy może ustalić niższe stawki podatku. Przez powierzchnię użytkową rozumie się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Warto również zaznaczyć, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Powyższe oznacza, że za zobowiązanie w podatku od nieruchomości odpowiadają Państwo wspólnie. Kwestia rozdzielności majątkowej nie jest tu brana pod uwagę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niezłożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Kupiłem mieszkanie w 2005 roku. Nie złożyłem informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Nie otrzymałem decyzji o wysokości podatku...

 

Podatek za udział w drodze gdzie nie żyją współudziałowcy

Mieszkam na wsi od kilku lat i mam notarialny udział w drodze. Współudziałowców w drodze jest ogółem sześć osób. Pozostałe osoby...

 

Podatek od nieruchomości za wynajęte kontenery

Spółka wynajęła kontenery biurowe od zagranicznego dostawcy nie posiadającego siedziby na terytorium Polski i nie prowadzącego działalności...

 

Korekta podatku od nieruchomości

Korekta podatku od nieruchomości

Spółka z o.o. kupiła w 2005 roku zabudowaną nieruchomość gruntową. Od tego czasu spółka nalicza i płaci podatek od nieruchomości. Budynek...

Płatności za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

Płatności za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

Spółka cywilna, prowadząca KPiR, posiada obciążenia ratą wieczystego użytkowania gruntu i podatkiem od nieruchomości, ma 5 wspólników. Dotychczas ww....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »