Nagroda w konkursie dla cudzoziemca, jaki podatek?

Autor: Marcin Sądej

W ramach konkursu architektonicznego (polskiego) będziemy wypłacać nagrodę dla architekta prowadzącego działalność gospodarczą – cudzoziemca. Czy z tytułu nagrody powinniśmy odprowadzić podatek u źródła? Jeśli tak, to do jakiej kategorii zaliczyć nagrodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nagroda w konkursie dla cudzoziemca, jaki podatek?

Nagroda pieniężna dla nierezydenta a podatek

W przedstawionym pytaniu należy odnieść się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy PIT – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W konsekwencji podmiot, który nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, jest uważany za nierezydenta i podlega opodatkowaniu w Polsce wyłącznie co do dochodów uzyskiwanych na terenie RP. Warunek ten obowiązuje również w zakresie otrzymanej na terenie Polski nagrody.

Opodatkowanie nagród otrzymywanych w ramach konkursów

W zakresie nagród otrzymywanych w ramach konkursów ustawa PIT wyróżnia dwie reguły opodatkowania. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów z tytułu osobiście wykonywanej działalności naukowej, artystycznej, literackiej w tym (przychodów) z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki, co oznacza, że ustawodawca obejmuje tym przepisem wszystkie przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, a więc i przychody z wygranych w konkursach i z tytułu udziału w nich – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Jednocześnie w myśl art. 29 ust. 2 ww. ustawy przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Reguły opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w konkursach

Natomiast druga reguła opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w konkursach zawarta została w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, z której wynika, iż od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania do przychodów zwycięzców konkursów z dziedziny kultury i sztuki, którzy posiadają status artysty lub twórcy i uzyskują przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 30 ust. 9 ustawy).

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli nagrody uzyskają nierezydenci, którzy nie zajmują się osobiście wykonywaniem działalności naukowej, literackie lub artystycznej (twórczej), w tej dziedzinie, w której przyznawane są nagrody (nie posiadają statusu twórcy, artysty w tej dziedzinie) wówczas znajdzie zasadniczo zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zwolnienie z podatku od nagród

Dodatkowo pragnę wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy PIT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W kontekście ostatniego zdania powyższego przepisu zwolnienie to nie może mieć zastosowania w przedstawionym przypadku, ponieważ podmiot otrzymujący nagrodę prowadzi działalność gospodarczą.

W rezultacie w opisanym przypadku zastosowanie będzie miał art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy PIT i stawka podatku w wysokości 10%. Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy może mieć zastosowanie niższa stawka podatku, jeżeli otrzymujący nagrodę przedstawi certyfikat rezydencji oraz wynika to z właściwych przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek od wypłaconej nagrody zobowiązany jest pobrać płatnik i przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »