Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stypendium od fundacji a odprowadzenie podatku

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-02-18

Fundacja udzieliła uczestnikom projektu stypendium szkoleniowego ze środków własnych do wysokości 2000 zł na osobę, aby wesprzeć ich w procesie nabywania kompetencji miękkich (doradztwo psychologiczne i zawodowe). Były to osoby o niskich dochodach (biorcy pomocy społecznej). Czy fundacja powinna odprowadzić podatek od osób fizycznych z tytułu kwot wypłacanych uczestnikom projektu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo za tzw. przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się m.in. stypendia, co powoduje, że podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane w przypadku stypendiów jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów. Za stypendia, o których mowa powyżej, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce. Katalog ten jest jednak katalogiem otwartym.

Niektóre stypendia jednak korzystają ze zwolnienia np. zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł. Jak widać zwolnienie to ograniczone jest podmiotowo, jeśli więc wypłaca się stypendium osobie niebędącej uczniem ani studentem to (w braku innego zwolnienia) należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku przekazać informację PIT-11. Tam gdzie stypendium mieści się w ww. zwolnieniu na mocy art. 35 ust. 10 ustawy płatnicy stypendiów są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację PIT-8C i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Warto wspomnieć, że wolne od podatku są również m.in. stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 39).

W przypadku, gdy stypendium nie spełniałoby warunków do objęcia go zwolnieniem (a na to wskazuje treść pytania), należy je opodatkować, obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek, wystawić PIT-11, a otrzymujący stypendium powinien rozliczyć kwotę stypendium w zeznaniu rocznym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »