Podatek od środków transportowych a zmiana siedziby firmy

Autor: Adam Dąbrowski

Mam pytania odnośnie rejestracji pojazdów i miejsca opłaty podatku od środków transportu. Prowadzę spółkę jawną zajmującą się transportem. Jest dwóch współwłaścicieli. Do tej pory głównym miejscem prowadzenia działalności było miasto A (wpisane w KRS). Natomiast drugie miejsce prowadzenia działalności (baza transportowa) znajdowało się na terenie gminy B. Pojazdy rejestrowane były w urzędzie miasta A i tam opłacany był podatek od środków transportu. Aktualnie zmieniliśmy główną siedzibę na adres bazy transportowej w gminie B, pozostawiając jako drugie miejsce działalności adres w mieście A. Czyli dotychczasowa siedziba zmieniła swój status na dodatkowe miejsce prowadzenia działalności, gdyż gmina oferuje korzystniejsze stawki podatku. Czy będziemy musieli przerejestrować wszystkie środki transportu na nowy adres, czy też posiadając drugi adres działalności, możemy pozostawić rejestrację pojazdów w mieście, a podatki od środków transportu płacić w gminie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od środków transportowych a zmiana siedziby firmy

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych w przypadku spółki

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży co do zasady na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Jednakże jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Spółka jawna posiada tzw. ułomną osobowość prawną, czyli nie ma ona osobowości prawnej, lecz ma zdolność prawną. Spółka jawna nie ma współwłaścicieli, ale ma wspólników.

Jest to bardzo istotne, albowiem, co prawda, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, jednak wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia stanowi majątek spółki, a nie majątek jej wspólników. W związku z tym, w czasie trwania spółki jawnej wspólnicy nie są współwłaścicielami majątku, jaki należy do spółki. Dotyczy to także środków transportowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany środek transportowy jest przekazany spółce tylko do używania, a nie na własność.

Zatem dla celów podatku od środków transportu spółka jest traktowana jak właściciel środka transportowego.

Ocena przedstawionej sytuacji wymaga jeszcze wzięcia pod uwagę przepisów Prawa o ruchu drogowym. Stosownie do art. 78.2 Prawa o ruchu drogowym:

„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) (...);

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.”

Natomiast w dowodzie rejestracyjnym: C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

  • C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.1.3 – adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
  • C.2.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.2.3 – adres właściciela pojazdu.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Poinformowanie właściwego organu rejestracyjnego o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym

Jak widać, jest adres posiadacza dowodu i adres właściciela pojazdu. Nie ma mowy o tym, by koniecznie był to adres siedziby. Jednak ustawa wymusza poinformowanie właściwego organu rejestracyjnego o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, czyli m.in. o adresie właściciela pojazdu oraz adresie posiadacza dowodu rejestracyjnego.

Na podstawie uzyskanej informacji dokonywana jest zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym. Zmianę danych oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli następuje zmiana danych znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualną siedzibą.

W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego (nie jest konieczna, jeżeli następuje tylko wpisanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym) właściwy organ zwraca dotychczasowy dowód rejestracyjny właścicielowi pojazdu z adnotacją „zgłoszono zmianę danych”– ale tylko do czasu wydania nowego dowodu rejestracyjnego.

W świetle powyższego konieczne jest co najmniej zgłoszenie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym. Spółka nie decyduje samodzielnie, czy dokonać przerejestrowania, czy nie. Musi zgłosić zmianę danych, a te zmiany mogą, zdaniem urzędu, być powodem zmiany dowodu rejestracyjnego oraz konieczności przerejestrowania samochodów.

Zmiana miejsca siedziby spółki a dane w dowodach rejestracyjnych pojazdów

Formalnie należy spodziewać się przerejestrowania i wskazania adresu siedziby spółki jako właściciela pojazdu oraz jako właściciela dowodu rejestracyjnego.

Co do zagadnień podatkowych: zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Środki transportowe zarejestrowane są obecnie na spółkę jawną z adresem jej dotychczasowej siedziby w mieście A. Spółka prowadzi działalność gospodarczą także w innym miejscu. Tym miejscem jest baza transportowa w gminie B.

Podatek od środków transportowych a siedziba spółki

Mieliśmy więc do czynienia z prowadzeniem przez spółkę jawną (właściciela środków transportowych) działalności gospodarczej na terenie miasta A oraz w innym niż miejsce siedziby. Jednakże środki transportowe były zarejestrowane w gminie siedziby i podatek od nich był płacony w gminie siedziby. Pytanie – dlaczego? Skoro można było płacić podatek w gminie, w której położona jest baza jako jednostka organizacyjna będąca posiadaczem środków transportowych (właścicielem była i jest spółka).

Środki transportowe w czasie, gdy nie realizowały zadań transportowych, znajdowały się w gminie B. Zatem mimo że siedziba spółki była w mieście A i mimo zarejestrowania pojazdów właśnie tam, organem właściwym dla podatku była gmina B. Okoliczność braku rejestracji pojazdów na daną jednostkę organizacyjną posiadającą środki transportowe nie miałaby wpływu na określenie właściwego organu podatkowego. Sam fakt istnienia wydzielonej jednostki organizacyjnej oraz „przypisanie” do nich tychże środków transportowych decyduje, iż właściwym organem podatkowym będzie ten organ gminy, na której terenie znajduje się ta jednostka.

Po zmianie adresu siedziby mamy do czynienia z sytuacją prowadzenia przez spółkę jawną (właściciela środków transportowych) działalności gospodarczej na terenie gminy B, jako swej siedziby, oraz w innym niż miejsce siedziby mieście A.

Co do zasady, o właściwości organu podatkowego w podatku od środków transportowych spółki jawnej decyduje miejsce jej siedziby. Spółka jawna ma status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Określenie z art. 9 ust. 7 wskazanej ustawy „siedziba podatnika” odnosi się do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany (patrz wyrok WSA z 11 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 245/10).

Wobec powyższego, co do zasady, spółka powinna płacić podatek od środków transportowych do budżetu gminy, na terenie której znajduje się jej siedziba (przy założeniu, że rejestracja jest w tej samej gminie, co obecna siedziba). Wyjątek stanowiłaby sytuacja, gdy mielibyśmy do czynienia z przedsiębiorstwem wielozakładowym lub podmiotem, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – wtedy właściwym organem podatkowym jest organ, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Czyli spółka, która ma wydzieloną jednostkę organizacyjną w postaci np. oddziału, bazy itp., powinna opłacać podatek od środków transportowych do organu podatkowego właściwego dla adresu siedziby wydzielonej jednostki, a nie siedziby spółki, tj. zgodnie z miejscem położenia wydzielonej jednostki organizacyjnej – oddziału – w posiadaniu której znajdować się będą środki transportu spółki.

Przy rejestracji w mieście A nie ma mowy o tym, aby w dowodzie rejestracyjnym wskazany był prawidłowy adres właściciela pojazdu. Prawidłowy może być tylko adres posiadacza dowodu rejestracyjnego.

Po zmianie adresu siedziby – jeżeli miejsce w mieście A można uznać za wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – są tam warunki do tego, by środki transportowe mogły być tam przetrzymywane, gdy nie realizują zadań transportowych. Środki transportowe w czasie, gdy nie realizują zadań transportowych, znajdują się w mieście A – to organem właściwym byłoby miasto A, ale, jak Pan wskazuje, nie o to chodzi. Podatek jest mniejszy w gminie B i tam chciałby Pan, aby spółka go płaciła. A to wymaga zgłoszenia zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym i przerejestrowania (nowy dowód rejestracyjny).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »