Jaka stawka VAT za usługi brukarskie?

Autor: Marcin Sądej

Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w fakturze za prace brukarskie w zakresie rozebrania nawierzchni z kostki brukowej, wymiany podbudowy z zakupem nowego kruszywa w firmie wykonującej te prace, zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniem nawierzchni z rozebranej kostki? Czy ma być to 8%, czy 23%? Chodzi o podjazd oraz ścieżki wokół domu jednorodzinnego o powierzchni poniżej 300 m2. W mojej opinii stawka VAT powinna wynosić 23%, ale spotkałem się z odmiennym stanowiskiem. Proszę o rozstrzygnięcie tej kwestii!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaka stawka VAT za usługi brukarskie?

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym na 8% Vat

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy VAT – 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak stanowi art. 41 ust. 12a-12b ustawy VAT – przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zobacz też: Faktura na osobę fizyczną jaki VAT

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prace budowlane poza bryłą budynku, np. prace brukarskie

Należy zauważyć, że 8% stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do usług związanych z obiektami budownictwa mieszkaniowego ograniczonymi bryłą budynku. Natomiast wszelkie prace wykonywane poza bryłą budynku w stosunku do infrastruktury towarzyszącej opodatkowane są stawką 23%. Zasada ta dotyczy również usług brukarskich, co wielokrotnie podkreślały organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku WSA w Lublinie z 06.02.2013 r., I SA/Lu 990/12 czytamy:

„Do prac budowlanych wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym (studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, wjazdy do garaży, opaski odwadniające wokół budynku oraz ogrodzenia) nie można stosować stawki preferencyjnej VAT 8%. Usługi te dotyczące infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane według stawki VAT 23%.”

Przeczytaj też: Psychoterapia VAT

Preferencyjna stawka VAT

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28.09.2011 r., nr ILPP1/443-1007/11-2/BD:

„Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w lipcu 2011 r. rozpoczął działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest wykonywanie robót budowlanych, polegających na utwardzaniu kostką granitową placów, parkingów i dróg (roboty brukarskie) z materiału własnego i powierzonego.

Działalność firmy jest wg PKD sklasyfikowana pod numerem 42.11.Z, jako: »Roboty związane z budową dróg i autostrad«. Budzące wątpliwości zlecenie osoby fizycznej polega na wykonaniu z kostki granitowej (robocizna wraz z materiałem) utwardzenia placu oraz drogi dojazdowej w obrębie posesji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2.

Odnosząc się do powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu sprawy w odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie należy stwierdzić, że z tytułu wykonania usługi polegającej na budowie chodnika i parkingu z kostki granitowej na posesji zamawiającego, na której mieści się dom jednorodzinny, nie można zastosować stawki preferencyjnej VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy. Jak bowiem wskazano wyżej, stawka ta odnosi się wyłącznie do robót budowlanych, wykonywanych wewnątrz budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11, tj. w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy. Przedmiotowa usługa, wykonana poza bryłą budynku, opodatkowana będzie 23% stawką podatku VAT.”

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11.09.2012 r., nr IPTPP1/443-437/12-4/MG:

„Z treści znowelizowanych przepisów wynika więc, iż preferencyjna, 8% stawka podatku nie dotyczy budowy, remontów i konserwacji wykonywanych poza obiektem budowlanym, a więc poza bryłą budynku będącego obiektem budownictwa mieszkaniowego, a także obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż usługi będące przedmiotem wniosku zakwalifikowane przez Wnioskodawcę do grup: 43.21.10.2, 43.22.11.0, 43.22.12.0, 43.22.20.0, 43.29.12.0, 43.99.90.0 wykonywane poza bryłą budynku winny być opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

Reasumując, do prac budowlanych wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym (studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, wjazdy do garaży, opaski odwadniające wokół budynku oraz ogrodzenia) nie można stosować stawki preferencyjnej VAT 8%. Ww. usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane wg stawki VAT 23%.”

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31.03.2016 r., nr ILPP1/4512-1-46/16-4/SŚ:

„Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie: układania kostki brukowej, a także sprzedaży materiałów budowlanych. Zainteresowany zamierza również świadczyć kompleksową usługę brukarską na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej polegającą zarówno na przeprowadzeniu robót ziemnych (jak zagęszczenie podłoża, wysypanie tłocznia, wyrównanie terenu), jak także ułożeniu krawężników wraz z obrzeżami i ułożeniu kostki brukowej wokół domów kontrahentów nieprzekraczających swoją powierzchnią użytkową 300 m2. W zakres usługi wchodzi zarówno nabycie materiałów budowlanych, takich jak piasek, żwir, cement, tłuczeń, kruszywo, kostka brukowa, krawężniki i obrzeża oraz wykonawstwo na rzecz klienta zleconych prac budowlanych z wykorzystaniem wyżej wymienionych materiałów.

Podsumowując, stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na układaniu kostki brukowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na terenie nieruchomości wokół domów jednorodzinnych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane poza bryłą budynków, będą podlegały opodatkowaniu – zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy –23% stawką podatku VAT jako kategorie robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.”

Biorąc powyższe pod uwagę, w pełni się z Panem zgadzam, iż usługi brukarskie powinny być opodatkowane stawką 23% VAT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »