Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawka ryczałtu za otrzymaną premię

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-08-19

Mój mąż prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Przez cały rok wykonywał usługi opodatkowane stawką 8,5%. W grudniu firma, dla której wykonuje zlecenia, kazała wystawić mu rachunek z tytułem „premia za obrót w 2013 roku”. Jaką stawką powinniśmy opodatkować tę kwotę?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zakładając, że premia nie była związana z wykonaniem jakichkolwiek dodatkowych czynności, a stanowiła w praktyce dodatkowe wynagrodzenie za czynności już dokonane (opodatkowane stawką 8,5%) – moim zdaniem stawką właściwą do jej opodatkowania będzie stawka stosowana do opodatkowania usług, z którymi jest bezpośrednio związana, a zatem również 8,5%.

W pierwszym rzędzie należałoby oczywiście zweryfikować zapisy umowy łączące Pani męża z kontrahentem (dokładnie zapisy dotyczące warunków przyznawania premii, o której mowa).

Wnioskując z informacji przekazanej przez Panią w treści pytania, nie dochodzi w tym przypadku do świadczenia oddzielnej usługi – nie ma zatem żadnych podstaw do zastosowania do dodatkowego wynagrodzenia innej stawki podatku.

Podobne stanowisko można znaleźć również w interpretacjach organów podatkowych – przykładowo w interpretacji sygn. PD.I-415-4-06-ESZ, czytamy:

„Niewątpliwie w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z umową dwustronnie zobowiązującą, w której jedna ze stron zobowiązuje się do działania zgodnego z wolą drugiej strony, tj. m.in. do zakupu towarów na ustalonym poziomie oraz nie zaleganiu z płatnościami wobec dostawcy, a druga strona zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za tak oznaczone działanie. Świadczenia pieniężne wypłacone nabywcy towarów, stanowią w takim przypadku rodzaj wynagrodzenia za świadczoną usługę polegającą na działaniu zgodnym z wolą dostawcy, i stanowią formę premii pieniężnej. Premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą, przyznana może być z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów o określonej wartości czy też ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W takim przypadku należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Premia to nagroda za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, które w ramach zawartej umowy jest udziałem kupującego. Wypłata premii dokonana przez dostawcę towarów stanowi więc dodatkowe wynagrodzenie dla kupującego za dodatkowe świadczenie. Świadczenie usług obejmuje nie tylko usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych, ale także szereg innych świadczeń.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej »spółką«.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Otrzymanie premii przez świadczącego usługi (nabywcę towarów) jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. (…)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

W związku z tym, iż otrzymywana przez Pana premia pieniężna jest ściśle związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i dotyczy zakupu towarów, które następnie są odsprzedawane, podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu 3,0%”.

Należy przy tym nadmienić, że podobne stanowisko przyjmują organy podatkowe w przypadku innego rodzaju premii uzyskiwanych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przykładowo w interpretacji o sygn. ITPB1/415-1124/11/AD Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnia:

„Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust, 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy »Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług«.

W »Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług«, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 219, poz. 1442), w poz. 26, pod symbolem PKWiU sekcja K wymieniono usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Z treści wniosku nie wynika by w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył Pan usługi finansowe. W szczególności za taką usługę nie można uznać »premii« uzyskanej wyłącznie za utrzymanie określonego salda rachunku. Tym samym mając na uwadze treść wniosku stwierdzić należy, że uzyskanie przez Pana ww. premii nie powoduje, iż świadczone w ramach tej działalności usługi informatyczne są wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, iż uzyskana przez Pana premia z tytułu prowadzonego rachunku bankowego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do wybranej przez Pana formy opodatkowania”.

W opisanym przez Panią przypadku sprawa jest w mojej ocenie dużo bardziej jednoznaczna niż w obydwu przytoczonych przykładach – należy zatem potraktować uzyskaną „premię” jako dodatkowe wynagrodzenie za wykonane wcześniej usługi i opodatkować ją stawką ryczałtu właściwą dla tych usług (jeżeli oczywiście umowa wiążąca strony nie zawiera innych postanowień).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu?

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu? Chodzi o miesięczne składki na ubezpieczenie dla pracowników, ich rodzin oraz jedynego udziałowca...

Korekta CIT-8

Nasza firma jest podatnikiem podatku od osób prawnych, odprowadzamy podatek w zaliczkach. W wyniku błędnych wyliczeń podatku w zaliczkach nie...

Użyczenie autobusu a podatek

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób. Zawarłam z firmą transportową umowę na świadczenie usług przewozu osób w komunikacji...

Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem

Mam własną firmę, prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Działalność polega na wynajmowaniu własnych nieruchomości. Przychód roczny jest o wiele...

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Mamy pracowników z Indii zatrudnionych zarówno na umowy o pracę, jak i kontrakty menedżerskie. Mają pozwolenie na pracę oraz wizę na 2 lata. Jak należy...

Podatek od świadczenia uzyskanego w ramach programu dobrowolnych odejść

W załączniku podaję przewidywaną kwotę brutto świadczenia, które mogę uzyskać w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy. Mogę rozłożyć...

Sprzedaż zadłużonego mieszkania a należny podatek

Mama nie płaciła czynszu i straciła swoje mieszkanie spółdzielcze lokatorskie z lat 80. Spółdzielnia sprzedała lokal i wypłaciła mojej...

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Moje pytanie dotyczy podatku ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wiem, że będę musiał ją sprzedać przed upływem 5 lat i wtedy zapłacę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »