Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychody z Kataru

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-06-08

Córka cały 2015 rok pracowała na umowę o pracę w Katarze. W 2015 roku w Polsce przebywała łącznie ok. 2 tygodnie. W tymże roku miała także niewielkie przychody w Polsce z umowy zlecenia (praca wykonywana wyłącznie drogą elektroniczną). Jakie rozliczenie roczne, tj. jaki PIT, musi być przez nią wystawiony za 2015 rok, czy jako przychody wykazuje przychody wyłącznie z umowy-zlecenia w Polsce (przychód roczny na poziomie ok. 5 tys. zł), czy też powinna wykazać przychody z umowy z pracy w Katarze, wiedząc o umowie pomiędzy Katarem a Polską o podwójnym opodatkowaniu? Nie ma w Polsce żadnego majątku, jedynie konto w banku, na które przelewała część wynagrodzenia. Ponadto z tego konta chce swoim rodzicom darować pewną kwotę pieniędzy, czyli oni będą musieli wykazać darowiznę na druku SD-Z2. Nadal mieszka i pracuje w Katarze.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą do odpowiedzi na pytanie jest ustalenie, gdzie ma córka miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy|) - za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak z powyższego wynika, córka można mieć rezydencję podatkową (czyli nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce nie przebywając w Polsce ani jednego dnia w roku jeśli w Polsce istnieje dla niej ośrodek interesów życiowych”.

 

Natomiast „osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy), a za takie dochody uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Przywołane zasady stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych w tym: umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 lutego 2010 r.). Zgodnie z tą umową określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo i każdą jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł położonych w tym Państwie.

 

Jeżeli według powyższego córka jako osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

 

„a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z postanowieniami pkt a), b) i c), to właściwe organy obydwu Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

Zatem na podstawie powyższego trzeba określić, samodzielnie, gdzie ma się miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jeśli miejscem zamieszkania córki będzie Katar, to w Polsce deklaruje i tylko opodatkowuje dochód tu osiągnięty (jeśli takiego opodatkowania nie wyłączy umowa np. w zakresie wykonywania wolnego zawodu) i oczywiście musi zgłosić tę zmianę na druku ZAP-3 (obecnie musi dołączyć do niego pismo ze wskazaniem historycznej daty zmiany miejsca zamieszkania, na wszelki wypadek warto również złożyć tzw. czynny żal). Jeśli zaś córka ma miejsce zamieszkania w Polsce, to sprawa jest bardziej skomplikowana.

 

Co do zasady zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. umowy „pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania Polsce otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest Katarze; jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Katarze”. Na mocy art. 22 umowy – celem uniknięcia podwójnego opodatkowania – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Katarze, wówczas pierwsze Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Katarze; jednakże takie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód jaki może być opodatkowany w Katarze.

Niemniej jednak (art. 22 ust. 2 umowy), jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Umowy dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest w tym Państwie zwolniony od podatku, to jednak Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód. Rozliczenia dokonuje się PIT-36 i PIT/ZG. Córka będzie mogła zastosować tzw. ulgę abolicyjną (art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeśli zapłaciła podatek w Katarze. Podobnie czytamy w piśmie z dnia 3 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. IPPB4/415-822/09-2/SP): „Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł zastosować"ulgę abolicyjną" zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile od dochodu z pracy w katarskich liniach lotniczych zostanie pobrany podatek w Katarze”.

 

Dodam dla porządku, iż zgodnie z art.44 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a”. Niemniej jednak na mocy art. 44 ust. 7 „podatnicy, posiadający w kraju nieograniczony obowiązek podatkowy, czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c art. 44”.

 

W kwestii zaś darowizny, to tak – rodzice, by skorzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, muszą złożyć w terminie 6 miesięcy od wykonania darowizny zgłoszenie SD-Z2. Warunkiem zwolnienia jest również udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »