Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczanie dochody z najmu w Polsce bez deklarowania dochodów z Wielkiej Brytanii

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-07-30 • Aktualizacja: 2021-05-14

Od kilkunastu lat mieszkam w Wielkiej Brytanii i jestem rezydentem podatkowym tego kraju. W Polsce 10 lat temu kupiłem dom na kredyt, który zacząłem wynajmować, więc wydaje mi się, że jestem również polskim rezydentem podatkowym. Wynajem dość długo nie przynosił dochodu, ponieważ koszty uzyskania dochodu były bardzo duże (odsetki od kredytu), pomimo tego co roku składałem PIT-36. Muszę zaznaczyć, że nigdy w deklaracji nie wykazywałem zarobków z UK. Dwa lata temu dochód za wynajem już się pojawił, więc zapłaciłem podatek, jednak do rozliczeń również nie podałem dochodów z UK. Dowiedziałem się, że powinienem wykazać dochody z UK, żeby wyliczyć odpowiednią stawkę podatkową od dochodów w Polsce. Jak prawidłowo rozliczać się w Polsce w mojej sytuacji? Chciałbym dokonać korekty zeznań podatkowych za rok 2015 i 2016, jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie dochody z najmu w Polsce bez deklarowania dochodów z Wielkiej Brytanii

Obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązujące prawo nie pozwala na uznanie, że osoba fizyczna może mieć dwa miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (jednocześnie). Obowiązujące przepisy dążą do wyłączenia kolizji w tym zakresie.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) – wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. dalej jako u.PIT). Natomiast za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się m.in. dochody (przychody) z: położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości (art. 3 ust. 2b pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 5 września 2016 r. Dz.U.2016.1550 zmieniającej u.PIT z dniem 1 stycznia 2017 r.)

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Zasadę tę mogą modyfikować umowy międzynarodowe, niemniej jednak konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz.U.2006.250.1840) nie odbiera Polsce prawa do opodatkowania dochodu / przychodu z najmu położonej w Polsce nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 1 konwencji – dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce, może być opodatkowany w Polsce. W przypadku miejsca zamieszkania w Polsce taki dochód podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Przy zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii, celem unikania podwójnego opodatkowania, stosuje się tu art. 22 ust. 1 lit. a) konwencji –  w takiej sytuacji, z uwzględnieniem postanowień ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa (w zakresie zaliczania na poczet podatku Zjednoczonego Królestwa podatku podlegającego zapłaceniu na terytorium poza Zjednoczonym Królestwem) podatek polski będzie zaliczony na poczet podatku Zjednoczonego Królestwa obliczonego w stosunku do tych przychodów, dochodów lub należnych zysków, w stosunku do których podatek polski został obliczony.

Dla jasności dodam, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 konwencji osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.

Ustalenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych

Dopiero gdy stosownie do postanowień ww. osoba fizyczna wydaje się mieć miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to wówczas jej status, by przypisać jej jedno miejsce zamieszkania, określa się zgodnie z następującymi zasadami:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Rozliczanie dochodów z najmu w Polsce nie deklarując dochodów z Wielkiej Brytanii

Reasumując, jeśli nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce, to prawidłowo postępował Pan, rozliczając dochody z najmu w Polsce nie deklarując dochodów z Wielkiej Brytanii. To jest prawidłowy sposób rozliczenia dla nierezydentów.

Na marginesie dodam, iż w przypadku nieruchomości położonej na terenie Polski podatnik osiągający przychód z jej najmu (nie musi być rezydentem, tj. osobą mająca miejsce zamieszkania w Polsce) ma możliwość wyboru źródła dla dochodu z najmu oraz sposobu jego opodatkowania. Odnośnie ryczałtu – jako możliwego wyboru – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – tak stanowi art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U.2016.2180 t.j. ze zm.]. Można zatem przychód opodatkować ryczałtem zamiast opodatkowywać dochód podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wymaga złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpi pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiąga się w grudniu roku podatkowego – rozliczenie na PIT-28). Standardowe rozliczenie to rozliczenie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej na druku PIT-36, jak już wskazałem, gdy nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce i w Polsce osiąga tylko przychód z najmu, w takiej sytuacji wykazuje Pan tylko przychody z najmu w PIT-36.

Opis sprawy z września 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »