Rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za usługi wykonywane w Polsce i Holandii

Autor: Marcin Sądej

Proszę o informację w sprawie rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mam działalność gospodarczą opisaną PKD 81.30.Z – GŁÓWNA i POZOSTAŁE 01.19.Z, 01.29Z, 01.30Z. Jaką stawką mam opodatkować przychód? Usługi wykonuję w Polsce i w Holandii. Nie jestem zarejestrowany do podatku VAT ani do VAT-UE, czy przepisy VAT w jakimś stopniu będą mnie obowiązywać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za usługi wykonywane w Polsce i Holandii

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Na wstępie wyjaśnijmy kwestie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W opisie sprawy wskazała Pani, że głównym zakresem działalność jest działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z). Ten rodzaj usług nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy co oznacza, że wykonywanie tego rodzaju usług nie wyłącza możliwości korzystania z ryczałtu. W tym zakresie nie przewidziano również żadnej szczególnej stawki ryczałtu dlatego tez należy odnieść się do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.b) ustawy gdzie wskazano, że dla przychodów z działalności usługowej stawka wynosi 8,5%.

Kolejny zakres działalności, jaki Pani podała, to:

  • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.19.Z.
  • Rozmnażanie roślin 01.30.Z.
  • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 01.29.Z

Tutaj należy rozważyć, czy w tym zakresie wykonuje Pani działalność wyłącznie usługową (jeżeli tak, to stawka wynosi 8,5%), czy też mieści się tu również działalność handlowa albo działalność wytwórcza.

Jak bowiem czytamy w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. W takim przypadku zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy stawka podatku dla działalności usługowej w zakresie handlu to 3%.

Możliwe również, ze w tym zakresie wykonuje Pani działalność wytwórczą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy „działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy do przychodów z działalności wytwórczej stosuje się stawkę 5,5%”.

Przykładowo jeżeli kupuje Pani od hurtownika kwiaty i następnie sprzedaje swojemu klientowi, to stawka będzie wynosiła 3%. Jeżeli natomiast sama Pani hoduje kwiaty, to ich sprzedaż będzie opodatkowana stawką 5,5%.

Zobacz też: Polska firma świadczy usługi budowlane w Niemczech

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podatek VAT w zakresie świadczenia usług w Holandii

Przejdźmy następnie do podatku VAT w zakresie świadczenia usług w Holandii. Przede wszystkim jeżeli mówimy o usługach to należy ustalić miejsce świadczenia. W przypadku świadczenia usług związany z zagospodarowaniem terenów zielonych mamy do czynienia z usługami związanymi z nieruchomościami.

Potwierdza to chociażby interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19.01.2011 r., nr IPPP3/443-1025/10-5/LK:

„Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - firma jednoosobowa: 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia nieruchomości, należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zatem świadczenie usług zagospodarowania terenów zielonych należy traktować jako świadczenie usług na nieruchomości, których miejscem świadczenia a zarazem opodatkowania jest miejsce położenia danej nieruchomości.

Przeczytaj też: Nadzór budowlany stawka ryczałtu

Usługi zagospodarowania terenów zielonych w Holandii

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje usługi zagospodarowania terenów zielonych w Holandii, wobec tego należy stwierdzić, że miejscem opodatkowania tych usług będzie terytorium Holandii.

W związku z powyższym stanowisko Podatnika, że w przedmiotowej sprawie prawidłowym jest rozliczenie podatku VAT ze względu na jego »terytorialność« należy uznać za prawidłowe”.

Skoro tak, to zastosowanie w tym przypadku będzie miał art. 28e ustawy VAT, stanowiący, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Holandii

W konsekwencji opisane usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Holandii podlegają opodatkowaniu w Holandii. Takie usługi nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

W przypadku, gdyby przedmiotową usługę wykonała Pani na rzecz przedsiębiorcy, to on przejmuje obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu tej usługi w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia i jest zobligowany do zapłaty holenderskiego podatku VAT z tytułu nabycia tej usługi. W takim przypadku wystawia Pani fakturę bez kwoty podatku, stawka VAT NP i z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 w związku z art. 106a pkt 2 lit. a) ustawy VAT w przypadku gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, fakturę bez stawki i kwoty podatku (czyli z tzw. stawką VAT NP) wystawia się jedynie w sytuacji, w której osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest usługobiorca, który rozlicza czynność w swoim kraju w ramach importu usług.

Kogo dotyczy obowiązek zarejestrowania się do VAT UE?

Wskazać należy, że w przypadku wykonywania usług na nieruchomościach nie ma potrzeby rejestrowania się jako podatnik VAT-UE. Zgodnie bowiem z art. 97 ust. 3 ustawy VAT „obowiązek zarejestrowania się do VAT UE dotyczy również innych niż czynnych podatników VAT którzy:

1) nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;

2) świadczą usługi, do których stosuje się art. 28b”.

Jak zatem widać, obowiązek zarejestrowania się dla celów VAT UE powstaje wyłącznie w przypadku podatników zwolnionych z VAT którzy świadczą zagraniczne usługi do których stosuje się art. 28b. W Pani przypadku znajdzie natomiast zastosowanie art. 28e, co powoduje, że nie powstaje konieczność rejestracji dla celów VAT-UE.

Ponadto w przypadku świadczenia tego typu usługi nie ma konieczności składania informacji podsumowującej. Jak bowiem wynika z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

W konsekwencji również w przypadku informacji podsumowujących obowiązek ten dotyczy wyłącznie takich podatników zwolnionych z VAT którzy świadczą usługi opodatkowane zgodnie z art. 28b. Jak zostało wskazane, w Pani przypadku znajdzie zastosowanie art. 28e, co oznacza, że informacji podsumowującej nie musi Pani składać.

Na prawidłowość powyższych skutków w zakresie podatku VAT wskazuje także cytowana interpretacja podatkowa, gdzie wskazano:

„W myśl art. 97 ust. 3 ustawy przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:

1. nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;

2. świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej”.

Z uwagi na fakt iż wnioskodawca nie wykonuje żadnej z ww. czynności, nie ma on obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT-UE.

A zatem stanowisko wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe.

(…)

Analizując powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy uznać, iż wnioskodawca nie wykonuje żadnej z czynności, które byłyby objęte obowiązkiem składania informacji podsumowujących. A zatem stwierdzić należy, iż stanowisko wnioskodawcy dotyczące obowiązku składania informacji podsumowującej (formularza kwartalnego) VAT-UE jest prawidłowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »