Czy sprzedając dwie działki jednego roku zapłacić trzeba wyższy podatek?

Autor: Marek Kowalski

Rodzice mojej żony sprzedają w tym roku działkę budowlaną, gdyż chcą wyremontować swój dom. Chcieliby sprzedać także drugą działkę budowlaną, a pieniądze przekazać córce jako darowiznę na kupno lub wybudowanie domu. Czy prawdą jest, że sprzedając dwie działki jednego roku zapłacą wyższy podatek? Córka chce kupić lub wybudować dom w innym miejscu. Czy lepiej będzie jeśli rodzice sprzedadzą działkę sami, a jej przekażą pieniądze, czy lepiej jak przepiszą ją na córkę i ona sama ją sprzeda? Sprzedaż działki nastąpiłaby w tym samym roku, co jej przepisanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 Czy sprzedając dwie działki jednego roku zapłacić trzeba wyższy podatek?

Podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości

Nie jest prawdą, że sprzedając dwie działki jednego roku, rodzice zapłacą wyższy podatek.

Dochód z tytułu zbycia nieruchomości co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%. Wysokość podatku nie zależy od liczby zbywanych nieruchomości, ale od uzyskanej ceny i kosztów uzyskania przychodu, a więc czystego dochodu. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.”

Zobacz też: Sprzedaż lasu prywatnego

Kiedy zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu?

Zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu tylko w sytuacji, gdy:

  • zbycie jest odpłatne (za określoną cenę),
  • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
  • odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak widać istotna jest data nabycia nieruchomości.

  1. Jeżeli rodzice nabyli ją w roku 2012 – to jej zbycie w tym roku jest wolne od podatku dochodowego.
  2. Jeżeli rodzice nabyli ją w roku 2013 – to jej zbycie w tym roku będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dopiero zbycie w roku 2019 będzie wolne od podatku dochodowego.
  3. Jeżeli rodzice nabyli ją w roku 2014 – to jej zbycie w tym roku będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dopiero w roku 2020 będzie wolne od podatku dochodowego.

Przeczytaj też: Sprzedaż działek podatek

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekazanie środków ze zbycia nieruchomości córce w postaci darowizny

Jeśli zbycie przez rodziców nie będzie podlegało opodatkowaniu – lepszym wyjściem jest zbycie przez nich i darowanie córce pieniędzy. Wtedy rodzice nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych, a córka nie płaci podatku od darowizny, musi to jedynie zgłosić do US w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny; zaś sama darowizna musi być z konta rodziców na konto córki.

W sytuacji, gdy zbycie przez rodziców będzie podlegało opodatkowaniu, lepszym wyjściem jest darowanie córce działki, zbycie działki przez nią i skorzystanie przez córkę ze zwolnienia od podatku w postaci przeznaczenia przychodu ze zbycia na własne cele mieszkaniowe (tutaj wydanie tej kwoty w ciągu 2 lat na zakup działki, domu, mieszkania, budowę, remont). Na rodzicach nie będzie ciążył podatek dochodowy, bo zbycie będzie nieodpłatne. Darowizna dla córki będzie zwolniona z podatku od darowizny, ale córka musi ją zgłosić do US w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania (zawarcia umowy notarialnej).

Co do zwolnienia, wg ustawy o podatku dochodowym:

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…).”

Zwolnienie z zapłaty podatku od darowizny

Natomiast co do podatku od darowizny:

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (...).

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »