Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprzedając dwie działki jednego roku zapłacić trzeba wyższy podatek?

Marek Kowalski • Opublikowane: 2019-01-28

Rodzice mojej żony sprzedają w tym roku działkę budowlaną, gdyż chcą wyremontować swój dom. Chcieliby sprzedać także drugą działkę budowlaną, a pieniądze przekazać córce jako darowiznę na kupno lub wybudowanie domu. Czy prawdą jest, że sprzedając dwie działki jednego roku zapłacą wyższy podatek? Córka chce kupić lub wybudować dom w innym miejscu. Czy lepiej będzie jeśli rodzice sprzedadzą działkę sami, a jej przekażą pieniądze, czy lepiej jak przepiszą ją na córkę i ona sama ją sprzeda? Sprzedaż działki nastąpiłaby w tym samym roku, co jej przepisanie.

Marek Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Nie jest prawdą, że sprzedając dwie działki jednego roku, rodzice zapłacą wyższy podatek.

Dochód z tytułu zbycia nieruchomości co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%. Wysokość podatku nie zależy od liczby zbywanych nieruchomości, ale od uzyskanej ceny i kosztów uzyskania przychodu, a więc czystego dochodu. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.”

Zbycie nieruchomości podlega opodatkowaniu tylko w sytuacji, gdy:

  • zbycie jest odpłatne (za określoną cenę),
  • odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
  • odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak widać istotna jest data nabycia nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. Jeżeli rodzice nabyli ją w roku 2012 – to jej zbycie w tym roku jest wolne od podatku dochodowego.
  2. Jeżeli rodzice nabyli ją w roku 2013 – to jej zbycie w tym roku będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dopiero zbycie w roku 2019 będzie wolne od podatku dochodowego.
  3. Jeżeli rodzice nabyli ją w roku 2014 – to jej zbycie w tym roku będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a dopiero w roku 2020 będzie wolne od podatku dochodowego.

Jeśli zbycie przez rodziców nie będzie podlegało opodatkowaniu – lepszym wyjściem jest zbycie przez nich i darowanie córce pieniędzy. Wtedy rodzice nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych, a córka nie płaci podatku od darowizny, musi to jedynie zgłosić do US w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny; zaś sama darowizna musi być z konta rodziców na konto córki.

W sytuacji, gdy zbycie przez rodziców będzie podlegało opodatkowaniu, lepszym wyjściem jest darowanie córce działki, zbycie działki przez nią i skorzystanie przez córkę ze zwolnienia od podatku w postaci przeznaczenia przychodu ze zbycia na własne cele mieszkaniowe (tutaj wydanie tej kwoty w ciągu 2 lat na zakup działki, domu, mieszkania, budowę, remont). Na rodzicach nie będzie ciążył podatek dochodowy, bo zbycie będzie nieodpłatne. Darowizna dla córki będzie zwolniona z podatku od darowizny, ale córka musi ją zgłosić do US w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania (zawarcia umowy notarialnej).

Co do zwolnienia, wg ustawy o podatku dochodowym:

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych; (…).”

Natomiast co do podatku od darowizny:

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (...).

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »