Sprzedaż kawałka działki otrzymanej w darowiźnie

Autor: Aleksander Słysz

Niedawno otrzymałem darowiznę od rodziców – działkę z domem. Wiem, że taka darowizna nie podlega opodatkowaniu, jeśli jej nie sprzedam przed upływem 5 lat. Okazało się jednak podczas pomiarów geodezyjnych, że na kawałku mojej działki gospodaruje sąsiad, dokładniej część jego garażu jest na mojej ziemi. Chodzi o nieduży fragment mojej działki i chętnie odsprzedam go sąsiadowi. Mam jednak pytanie: czy sprzedając ten kawałek, naruszę warunek zwalniający mnie z opodatkowania? Czy będę musiał zapłacić podatek? A jeśli tak, to od jakiej wartości: całego przedmiotu darowizny czy tylko tego małego kawałka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż kawałka działki otrzymanej w darowiźnie

Sprzedaż części działki otrzymanej w darowiźnie przed upływem 5 lat

Darowizna skorzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w sposób, którego sprzedaż części udziału nie niweczy. Wynika to z art. 4a ust. 1 i 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tymi przepisami ustawodawca zwalnia od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (np. dzieci, wnuki), a gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, nie zachodzi nawet konieczność zgłoszenia nabycia własności.

Sprzedaż natomiast części udziału przed upływem 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce nabycie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatek wynosi w takim przypadku 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a w pewnym uproszczeniu kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze darowizny uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość udziału, a zostały przez Pana poczynione w czasie jego posiadania (oraz w proporcji kwotę ew. zapłaconego podatku od spadków i darowizn, lecz tu skorzystał Pan ze zwolnienia). Tym samym podatkowi podlega jedynie – w pewnym uproszczeniu – przychód z tego sprzedanego udziału. Rozliczenia dokonuje się zeznaniem PIT-39 do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, zatem przy zbyciu w 2014 roku nieruchomości nabytej w 2014, należy złożyć PIT-39 do końca kwietnia 2015 roku.

Zobacz też: Sprzedaż samochodu otrzymanego w darowiźnie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie od podatku dochodów z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości. Przeznaczenie dochodu na cele mieszkaniowe

Może Pan, o ile jest to zgodne z Pana planami, skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Własne cele mieszkaniowe określa ustawodawca w ust. 25 tego samego artykułu i tak za wydatki poniesione na te cele uważa się:

1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.

Przeczytaj też: Sprzedaż działki z darowizny przed upływem 5 lat

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »