Niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy przez cały rok - czynny żal i korekta deklaracji

Autor: Marcin Sądej

W ciągu roku nie wpłacałam zaliczek na podatek dochodowy. W zeznaniu rocznym uregulowałam całą należność. Obliczam również i wpłacę wkrótce odsetki. Czy powinnam napisać czynny żal? W deklaracji PIT-36 nie wypisywałam należnych zaliczek za poszczególne miesiące. Czy mam złożyć korektę deklaracji? Jak wybrnąć z tej sytuacji? Chodzi o należność podatkową z tytułu działalności gospodarczej (szkolenia). Całość zapłaciłam w rozliczeniu rocznym za 2018 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy przez cały rok - czynny żal i korekta deklaracji

Wpłacanie w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy

Jednym z obowiązków podatników prowadzących działalność gospodarczą jest wpłacanie w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Brak regulowania zaliczek w terminie wywołuje określone skutki podatkowe oraz karnoskarbowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 51 ustawy zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Jak wskazuje art. 3 pkt 3 ustawy – ilekroć mowa jest o podatkach rozumie się przez to również:

a) zaliczki na podatki,

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy PIT – zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Zobacz też: Brak PIT

Niewpłacenie w terminie powstałych zaliczek na podatek dochodowy

W konsekwencji niewpłacenie w terminie powstałych zaliczek powoduje powstanie zaległości podatkowych od następnego dnia po upływie terminu płatności zaliczki. W rezultacie od tych terminów należy obliczyć odsetki za zwłokę.

Jak wynika z treści deklaracji PIT-36, wykazuje się w niej „należne zaliczki” – nie ma tam mowy o „zaliczkach faktycznie zapłaconych”. W rezultacie uważam, że w tym przypadku, aby wyprostować całą sytuację, powinna Pani wpłacić zaległe zaliczki wraz z odsetkami za zwłokę, następnie skorygować zeznanie PIT-36 oraz wykazać w tym dokumencie wszystkie należne zaliczki. Naturalnie dzięki takiemu działaniu ulegnie zmniejszeniu kwota podatku, ponieważ zostanie ona pomniejszona o zapłacone zaliczki.

Dodatkowo należy wskazać na skutki w zakresie prawa karnego skarbowego. Otóż niezapłacenie zaliczki na podatek w terminie może powodować odpowiedzialność skarbową podatnika z kilku artykułów. W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 56 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), który podaje, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Ponadto, jak stanowi art. 57 K.k.s. – podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przeczytaj też: Zapłata podatku po terminie czynny żal

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czynny żal

Powyższej odpowiedzialności można jednak uniknąć poprzez skorzystanie ze wspomnianej przez Panią instytucji czynnego żalu. W świetle art. 16 K.k.s. – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Ten przepis stosuje się tylko wtedy, gdy uiści się w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Następnie wskazać należy na treść art. 16a K.k.s. Przepis ten stanowi, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Podsumowując: w przedstawionej sytuacji powinna Pani wpłacić zaległe zaliczki wraz z odsetkami za zwłokę, złożyć korektę deklaracji PIT-36, gdzie wpisze Pani należne zaliczki (co spowoduje zmianę wysokości podatku) oraz dołączyć czynny żal. Działanie takie pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »