Niezłożenie w terminie formularza IN-1, czy będą konsekwencje?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W 2018 odziedziczyłem mieszkanie na podstawie testamentu, co rok później potwierdził sąd w postanowieniu o nabyciu spadku. Złożyłem do urzędu skarbowego informację o nabyciu praw majątkowych na formularzu SD-Z2. Jednak z niewiedzy nie złożyłem w wymagalnym terminie formularza IN-1. Opłacałem cały czas podatek od nieruchomości drogą elektroniczną na dedykowane konto bankowe według decyzji gminy wystawianych na zmarłego testatora. Jak mogę teraz ten zaległy obowiązek wypełnić? Jakie czynności i w jakiej kolejności wykonać? Gdzie złożyć IN-1 i „czynny żal”, jak udokumentować, że faktyczne opłacałem podatek od nieruchomości? Czy złożyć również wniosek o zaniechanie ukarania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezłożenie w terminie formularza IN-1, czy będą konsekwencje?

Obowiązek w podatku od nieruchomości

Na wstępie wskazuję, że osoby, które nabyły nieruchomość, są zobowiązane do złożenia formularza IN-1, stanowiącego podstawę do ustalenia zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściciela nieruchomości.

Wobec niezłożenia wcześniejszego informacji IN-1 zasadnym jest jak najszybsze złożenie tzw. czynnego żalu. Zgodnie z art. 16 § 1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Nadto przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Czynny żal

Jeśli nie wszczęto żadnego postępowania karno-skarbowego, fakt czynnego żalu da dużą szansę, że nie zostanie Pan ukarany za ten czyn. Nie mniej organ może, ale nie musi uwzględnić czynnego żalu. Kluczowe jest złożenie go zanim organ dowie się o niewypełnieniu obowiązku podatkowego, po tym czasie nie ma szans na skuteczność czynnego żalu.

Wskazuje, że aby organ podatkowy mógł odstąpić od ukarania Pana, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, musi Pan:

1) złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje Pan organ podatkowy, o tym jakich obowiązków nie dopełniono,

2) dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zobowiązanie, które nie zostało uregulowane.

Zaznaczam, że czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie przez organ zobowiązania podatkowego na podstawie IN-1

Następnie wskazuję, że na podstawie złożonej deklaracji IN-1 organ ustali zobowiązanie podatkowe za wskazane lata. Jednocześnie zalecam dołączenie do pism potwierdzeń dokonywania zapłaty podatku oraz informacji, że podatek faktycznie był opłacany, tylko według kwoty ustalonej dla poprzedniego właściciela.

Po ustaleniu zobowiązania podatkowego na Pana rzecz otrzyma Pan dokładne informacje, jakie kwoty, w jakich terminach i na jakie konto należy uiścić. W zależności od sytuacji prawnej organ albo zaliczy wpłacone kwoty na rzecz Pana, albo też Pan będzie musiał ponownie uiścić kwoty podatku, a wpłacone kwoty zostaną zwrócone Panu jako spadkobiercy.

Czy jest zaległość?

Jednakże tu organ dopiero po przeanalizowaniu dokładnie sprawy wskaże, jaki tryb postępowania przyjmie. Jeżeli uznane zostałoby, że wpłaty na konto poprzedniego właściciela jako spadkodawcy organ pozostawiłby w mocy, za lata poprzednie nie posiadałby najprawdopodobniej Pan nawet żadnych zaległości.

Następnie wskazujące, że formularz IN-1 oraz czynny żal należy złożyć we właściwym organie podatkowym (wójt, burmistrz lub prezydent miasta ze względu na położenie nieruchomości), najlepiej razem z pismem dotyczącym czynnego żalu. Można od razu zapłacić należność, ale jeśli nie ma Pan pewności, ile wynosi, lepiej w czynnym żalu wnieść o jej wyliczenie i wskazać, że niezwłocznie ją Pan ureguluje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »