Przelewy na utrzymanie rodziny a zgłoszenie do US

Autor: Marcin Sądej

Chciałbym przekazywać przelewem bankowym na konto żony środki przeznaczone na rzecz utrzymania rodziny. Z żoną pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym, z rozdzielnością majątkową. Przekazywanie tego typu środków z natury rzeczy jest cykliczne, w różnych, zależnie od bieżących potrzeb gospodarstwa domowego, kwotach. Mogą to być kwoty w wysokości np. 1000 zł tygodniowo. Czy takie operacje tworzą obowiązek zgłoszenia do US, a jeżeli tworzą, to w jaki sposób można zrealizować zamierzony cel bez powstania takich zobowiązań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelewy na utrzymanie rodziny a zgłoszenie do US

Darowizna środków – przelewy pieniężne

Co do zasady otrzymanie darowizny stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Trzeba jednak zauważyć, że nie każde przekazanie środków pieniężnych jest kwalifikowane jako darowizna. Ideą darowizny jest bowiem to, że obdarowany otrzymuje środki pieniężne do swobodnego użytku, co oznacza, że może je przeznaczyć na dowolny cel. W opisanym przez Pana przypadku małżonka nie otrzymuje pieniędzy na dowolny cel, lecz stricte na utrzymanie rodziny.

Zobacz też: Duże przelewy bankowe między małżonkami

Pieniądze na utrzymanie rodziny

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. 

Ponadto trzeba zauważyć, że na rodzicach ciąży obowiązek świadczenia alimentacyjnego na rzecz swoich dzieci. W myśl art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli zatem środki pieniężne są przekazywane w ramach obowiązku alimentacyjnego to nie jest to darowizna i takie przekazanie nie podlega opodatkowaniu.

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 22.09.2016r., nr 2461-IBPB-2-1.4515.243.2016.2.HK:

„Skoro zatem środki pieniężne opisane we wniosku przekazywane są Wnioskodawcy tytułem realizacji obowiązku alimentacyjnego, wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i – jak wskazał Wnioskodawca – nie jest to darowizna ani żaden inny tytuł wymieniony w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w takiej sytuacji nie występuje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Otrzymywane zatem przez Wnioskodawcę środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn”.

Przeczytaj też: Wspólne konto z rodzicem a darowizna

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak podatków od przelewów na utrzymanie rodziny

W konsekwencji pieniądze przekazywane żonie na utrzymanie rodziny nie stanowią darowizny i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Warto jednak jeszcze odnieść się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otóż w myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT opodatkowaniu nie podlegają świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską. Na szczęście w przypadku, gdy małżonkowie objęci rozdzielnością majątkową tworzą wspólne gospodarstwo domowe, również w tym przypadku nie powstaje przychód podatkowy.

Jak stwierdził Minister Finansów w interpretacji z 4.03.2010 r., nr DD3/033/204//IMD/09/PK-1422:

„Jednakże trudno uznać, iż osoba otrzymująca środki na utrzymanie domu od współmałżonka – w sytuacji gdy współmałżonek ten zamieszkuje w tym domu – uzyskuje z tego tytułu dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te zostają bowiem przeznaczone na wspólne gospodarstwo domowe, z którego korzysta także współmałżonek przy czym nie ma tu znaczenia fakt, iż dom, w którym zamieszkują oboje małżonkowie stanowi odrębną własność Wnioskodawczyni.

Należy zauważyć, iż w myśl postanowień art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Współmałżonek Wnioskodawczyni ma zatem ustawowo zagwarantowane prawo do korzystania z domu. Fakt łożenia na jego utrzymanie przez współmałżonka oznacza, iż przekazuje on środki de facto także na swoje potrzeby. Stąd nie można uznać, iż Wnioskodawczyni (właścicielka domu) otrzymuje z tego tytułu dochód”.

W rezultacie przekazywanie środków pieniężnych na utrzymanie domu, gdy tworzą Państwo wspólne gospodarstwo domowe, nie podlega ani ustawie o podatku od spadków i darowizn, ani ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa.

Zobacz również: Comiesięczna darowizna od rodziców

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »