Faktura dla firmy czeskiej, jaki vat?

Autor: Aleksander Słysz

Sporządzam deklaracje do ZUS oraz obliczam podatki dla pracowników będących Polakami, których zatrudnia firma czeska. Są oni ubezpieczeni w Polsce i w Polsce opłacają podatek dochodowy. Za usługę powinnam wystawić fakturę firmie czeskiej – jaką stawkę VAT zastosować: 0% czy 23%? Firma czeska nie posiada oddziału w Polsce, a pracownicy wykonują pracę na jej rzecz przez Internet.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktura dla firmy czeskiej, jaki vat?

Świadczenie przez krajowych podatników VAT usług poza granicami kraju

Nie może Pani wystawić faktury ze stawką 0%, ani ze stawką 23%.

Podatek VAT to podatek terytorialny. W przypadku świadczenia usług podlegających co do zasady podatkowi od towarów i usług opodatkowaniu nie podlegają te usługi, które świadczone są przez krajowych podatników VAT poza granicami kraju. Miejsce świadczenia jest w przepisach prawa podatkowego konstrukcją teoretyczną, która zazwyczaj ma niezbyt dużo wspólnego z miejscem faktycznego, fizycznego wykonania usługi.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.] – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady (ustawa przewiduje szereg wyjątków) miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zobacz też: Jak wystawić fakturę na 8% VAT

Ustalenie miejsca świadczenia usług dla celów podatkowych

Na potrzeby stosowania przepisów o ustaleniu miejsca świadczenia usług:

1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Regulacja powyżej opisana ma swoje źródło w artykule 44 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.2006.347.1 ze zm.), który stanowi w pierwszym zdaniu, iż miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Dodać trzeba, że na mocy artykuł 196 Dyrektywy zobowiązuje się państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązania następującego – Do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

Analogicznie wskazują organy KAS, np. „Również dla usług rachunkowo-księgowych prawodawca nie przewidział szczególnego miejsca świadczenia, to przy określaniu tego miejsca znajdzie zastosowanie powyższa zasada ogólna, zgodnie z którą miejsce świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi, powiązane jest z miejscem odbioru (konsumpcji) tej usługi.

Przeczytaj też: Podatki w Czechach

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Świadczenie usług rachunkowo - księgowych na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy

Tym samym usługa rachunkowo-księgowa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz firmy szwedzkiej, która spełnia definicję podatnika z art. 28a ustawy, będzie opodatkowana zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy w miejscu siedziby usługobiorcy, ewentualnie w kraju, w którym nabywca ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli usługa jest świadczona dla tego miejsca. Tym samym nie będzie ona podlegała opodatkowaniu w kraju.” [Pismo z dnia 29 listopada 2012 r., Izba Skarbowa w Katowicach, IBPP4/443-427/12/PK ].

Zatem w takiej sytuacji każdy polski podatnik powinien wystawić fakturę bez VAT (NP) i wskazać na fakturze, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, że zachodzi odwrotne obciążenie. Przywołany przepis nakazuje na fakturze zamieścić „w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »